מוסדות החברה

רשימת בעלי תפקידים/ מוסדות

בעלי תפקידים

 • דורון סט, יו"ר הועד המנהל
 • אלעד שלף, מנכ"ל
 • רו"ח שמואל הרטשטיין, משנה למנכ"ל, מנהל אגף כספים
 • עו"ד אלון וינברג, סמנכ"ל, מנהל אגף תביעות
 • רונן דביר, סמנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע
 • הדס בז'ה, סמנכ"לית, מנהלת אגף ביטוח משנה, שירות ומטה ביטוח 
 • פזית כהן - חזות, סמנכ"לית, מנהלת אגף ביטוח כללי
 • גלית אורן, סמנכ"לית, מנהלת אגף משאבי אנוש ומטה 
 • שירן מאור אלקיים, אקטוארית ראשית, מנהלת אגף אקטואריה ואנליזה
 • רו"ח מאור שטרן, מנהל סיכונים
 • עו"ד לימור טבוך, ממונה על פניות הציבור, ממונה ציות ואכיפה
 • עידו ניסנקורן, מנהל תחום ביטוחים עסקיים
 • איילת נאור, מנהלת ציים וקולקטיבים
 • שי בניש, מנהל סניף סוכנים תל אביב
 • רוזנבלום הולצמן רו"ח, מבקרי פנים

מוסדות החברה
חברת ביטוח חקלאי הינה אגודה בבעלות שני חברים - אחזקות ביטוח חקלאי וניהול סיכונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "אגודת האחזקות"), המחזיקה בכל יחידות ההשתתפות באגודה, למעט יחידת השתתפות אחת המוחזקת על ידי ניהול סיכונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה האחות"), בנאמנות עבור אגודת האחזקות.
החברים באגודת האחזקות הם כ-270 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי.

מבנה ארגוני 2020 - אחזקות ביטוח חקלאי (002).jpg (1)

  

אספה כללית 
האספה מתכנסת אחת לשנה כדי לאשר את הדו"חות הכספיים, לקבל מידע שוטף על התנהלות החברה ולהכריע בעניינים עקרוניים. תפקידי האספה וסמכויותיה מפורטים בתקנון האגודה.

הועד המנהל
הועד המנהל הוא הגוף האחראי למעשה על תפקודה של האגודה ועל ניהולה השוטף. מספר החברים בועד נע בין 8 ל-12, והם ממונים על ידי המועצה. אחד מחברי הועד המנהל הינו מנכ"ל האגודה, ושניים נוספים הינם חברים חיצוניים שאינם קשורים למערכת הקיבוצית. הועד המנהל גם בוחר מתוכו את היו"ר. באמצעות המנכ"ל והיו"ר מקבל הועד המנהל דיווחים שוטפים אודות התנהלות האגודה,והוא מתכנס אחת לחודש כדי לקבל החלטות ולקבוע מדיניות. תפקידי הועד המנהל וסמכויותיו מפורטים בתקנון האגודה.
 לרשימת חברי הועד המנהל

ועדת מאזן
ועדת המאזן ממונה ע"י הועד המנהל, מתכנסת מדי תום כל רבעון, בוחנת ודנה בדוחות הכספיים של האגודה טרם הצגתם לאישור הועד המנהל.
לרשימת חברי ועדת המאזן

ועדת השקעות
ועדת ההשקעות פועלת בהתאם לדרישות הפיקוח על חברות הביטוח, מתכנסת 12 פעמים בשנה ועוסקת בבקרה על ביצוע מדיניות ההשקעות כפי שאושרה ע"י הועד המנהל וקביעת דרכי ההשקעות השוטפות לתקופה הקרובה.
לרשימת חברי ועדת ההשקעות

ועדת ביקורת 
לאגודה ועדת ביקורת, הממונה ע"י הועד המנהל של ביטוח חקלאי. הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה ובוחנת בעיקר את הפעילות הכספית והעסקית של החברה.
לרשימת חברי ועדת הביקורת

ועדת SOLVENCY II
ועדה זו פועלת בהתאם לדרישות הפיקוח להערכות מתאימה ליישום בישראל של הדירקטיבה אשר תהיה נהוגה במדינות האיחוד האירופי שמטרתה הבטחת כושר הפירעון של מבטחים, הלימות הון, קביעת סטנדרטים למדידת סיכונים וכו' . הועדה עוסקת במעקב רצוף אחרי התקדמות הפרויקט באגודה ומתכנסת לפי הצורך.
לרשימת חברי ועדת  SOLVENCY II

ועדת תגמול
ועדה זו מתכנסת לפחות אחת לשנה לדיון והמלצות לוועד המנהל לגבי מדיניות השכר של האגודה לשנה הבאה.
לרשימת חברי ועדת תגמול

ועדת איתור
תפקידי הועדה, בין היתר, הם להציע לאסיפה הכללית למנות דירקטור בלתי תלוי, מועמדים לכהונה לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי, ולגבש חוות דעת באשר להתאמתו של כל אחד מהמועמדים המוצעים לכהונה לתפקיד. הועדה מתכנסת מעת לעת ולפי הצורך.
לרשימת חברי ועדת איתור 

הנהלה 
צוות ניהולי מצומצם הכולל את מנכ"ל האגודה ומנהלים בכירים נוספים אשר מונו על ידו. ההנהלה מתכנסת לפי הצורך ולפחות פעם בחודש. ההנהלה דנה ומחליטה בכל העניינים הקשורים בפעילות השוטפת של האגודה בנושאי חיתום, תביעות, כספים ונושאים אחרים. כמו כן דנה ההנהלה בנושאי קביעת מדיניות, יעדים ותכנון לעתיד. מסקנות ההנהלה מוגשות לאישור הועד המנהל.
לרשימת חברי ההנהלה 

ועדת היגוי טכנולוגיות מידע
תפקיד הועדה לסייע בכל הקשור לניהול התקין של תחום טכנולוגיות המידע, לבצע מעקב אחר יישום תכנית העבודה בתחום, להבטיח קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים ולסייע בקבלת ההחלטות בכל הקשור לנושא טכנולוגיות המידע מתוך ראיה אינטגרטיבית של התחום ברמת האגודה. הועדה מתכנסת 4 פעמים בשנה.
לרשימת חברי ועדת טכנולוגיות מידע

ועדת היגוי לניהול סיכוני סייבר
תפקיד הועדה, בין היתר, לסייע בקבלת החלטות בכל הקשור לניהול התקין של תחום ניהול סיכוני סייבר, מתוך ראיה אינטגרטיבית של התחום ברמה כלל ארגונית, לבצע מעקב אחר יישום תכנית העבודה בתחום ניהול סיכוני סייבר, ולדון בתוצאות הערכת סיכונים ובתכנית להפחתתם. הועדה מתכנסת 4 פעמים בשנה.
לרשימת חברי ועדת היגוי לניהול סיכוני סייבר

ועדת אשראי פנימית
תפקידי הועדה, בין היתר, הם להמליץ על העמדת הלוואות מותאמות ולאשר שינויים וחריגות מתנאיהן. הועדה מתכנסת מעת לעת ולפי הצורך.
לרשימת חברי ועדת אשראי פנימית

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה