הודעה על עדכון מערכת ביטוח אלמנטרי

תאריך: 19 ביולי 2020

 

פרטי לקוחות ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן: "ביטוח חקלאי" או "החברה") נשמרים במאגר המידע של החברה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

ברצוננו לעדכן, כי נהלי הפרטיות של ביטוח חקלאי עודכנו, ולהבהיר שהמידע שנמסר על ידי הלקוחות לביטוח חקלאי וכל עדכון שלו, בין שנמסר על-ידי הלקוחות במישרין או על ידי מי מטעמם ובין שהגיע לביטוח חקלאי באופן אחר, יישמר במאגר המידע שלנו שמספרו 899129.

הרינו להודיע כי לא חלה על הלקוחות כל חובה חוקית למסור את המידע וכי המידע נמסר מרצונם החופשי. כמו כן, המידע האמור ישמש את ביטוח חקלאי והחברות בשליטתה (להלן: "הקבוצה") לצורך פעילותן, לצרכי גבייה, לצרכי מתן שירות, לצרכים מסחריים ו/או מחקריים ו/או פרסומיים ו/או שיווקיים. למען הסדר הטוב יצוין, כי תכנים שיווקיים מהקבוצה יועברו אל הלקוחות בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר או בדרך אחרת, לרבות באמצעות מערכות חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר.

בכל עת רשאי לקוח לבקש להימחק מרשימת הדיוור המשמשת לדיוור ישיר, וזאת על-ידי משלוח בקשה באמצעות האתר, פנייה למוקד השירות בטלפון 8088* או בדואר אלקטרוני בכתובת service@bth.co.il.

יובהר כי עם קבלת בקשת הלקוח להפסקת קבלת פרסומת או להיגרע מהרשימה המשמשת לדיוור ישיר, ביטוח חקלאי תהא רשאית לשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ודיוורים שאין מניעה בדין לשלוח לקהל לקוחותיה או לפרסם להם, או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.

לפרטים נוספים אודות אופן איסוף המידע, מטרותיו, אבטחת המידע ועוד, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של ביטוח חקלאי, המופיעה באתר ומתעדכנת מעת לעת.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה