הסבר על הפוליסה

פוליסה לביטוח מבנה מגורים למשכנתא

פרק א' – ביטוח הדירה – מבנה
פרק זה מכסה נזקים למבנה הדירה כתוצאה מרשימת סיכונים מפורשת ומוגדרת כגון אש, ברק, התפוצצות, סערה, שיטפון, התבקעות צנרת ודוודים, מעשי זדון, גניבה ופריצה וכן רעידת אדמה.

חלק מהסיכונים הכלולים בכיסוי התקני (רעידת אדמה, גניבה ופריצה, פעולות זדון, התבקעות צנרת) הינם כיסויים אופציונאליים, והמבוטח רשאי שלא לרכושם בכפוף לבקשה מפורשת מצידו.

הגדרת "מבנה הדירה" בפוליסה כוללת, בנוסף למבנה המצוין ברשימה, גם מרפסות, צנרת, מערכות סולריות, מתקני טלפון וחשמל, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה, וכן את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף, במידה ומדובר בבית משותף. חלקי הדירה המשמשים לעסק אינם נכללים בכיסוי.

בנוסף לסייגים המקובלים בביטוח רכוש, הפוליסה מחריגה, בין היתר, דליפת מי גשם מבעד לקירות, בלאי של צנרת, דוודים ומתקני אינסטלציה, וכאשר הדירה אינה תפוסה, מוחרגים גם נזקי זדון, גניבה פריצה והתבקעות דוודים וצנרת.

המבוטח נושא בהשתתפות העצמית הנקובה ברשימה בגין כל נזק, כמקובל, ובהשתתפות עצמית מיוחדת בנזקי רעידת אדמה, במידה והכיסוי תקף, בשיעור של 10% מסכומי הביטוח של מבנה הדירה.

הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים

הפוליסה מכסה אבדן או נזק, שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ונגרמו לדירה כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת, בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.


באפשרותך לבחור את אופן הטיפול:

 • טיפול באמצעות שרברב לבחירתך - חובה להודיע לחברתנו על הנזק.
 • טיפול באמצעות שרברבים שמצויים בהסדר עם החברה - באמצעות פניה טלפונית למוקד שמספרו 03-5632899.

מבוטחים אשר בחרו בטיפול באמצעות שרברב המצוי בהסדר עם החברה, זכאים לכיסוי מורחב הכולל שירותי איטום פנימי ושירותי חירום בדירה. לקבלת מידע והסבר על הכיסוי נא ראה הנספח בפוליסת הדירה.

לרשימת השרברבים שבהסדר

  

פרק ב' –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פרק זה כולל כיסוי ביטוחי לאחריות המבוטחים בשני תחומי חבות עיקריים:

 • אחריות כלפי צד שלישי: סעיף זה מספק כיסוי למבוטח, עד לסכום הנקוב ברשימת הפוליסה, בגין נזקי גוף ורכוש  תאונתיים, שהוא ו/או בן משפחתו גרמו לצדדים שלישיים, ותביעות בגינם הוגשו כנגדו.
  הכיסוי מחריג, בין היתר, נזקים לעובדי המבוטח, נזקים הקשורים למקצועו ועיסוקו, נזקים  הנגרמים ע"י בעלי חיים (למעט חתולים וכלבים ביתיים אשר לגביהם ממלא המבוטח את  דרישות החוק)  נזקים לרכוש המבוטח ומשפחתו וכו'. כל החריגים הקשורים לשאר פרקי הפוליסה חלים גם על כיסוי זה.
 • ביטוח חבות המעביד כלפי עובדי משק הבית: חלק זה של הפרק מעניק כיסוי לתביעות בגין מוות, מחלה או נזק גוף שנגרמו לעובדי משק ביתו של המבוטח, במהלך שירותם הישיר בעבודות משק הבית.
  הכיסוי מוגבל ל-1,500,000 $ לעובד אחד, ול-5,000,000 $ למקרה ביטוח או לסדרת  מקרי ביטוח מאירוע אחד לכל תקופת הביטוח אשר בפוליסה.

  בנוסף לשאר חריגי הפוליסה יש לזכור כי הביטוח אינו מכסה תביעות כנגד המבוטח מצד  המוסד לביטוח לאומי, כל סכום אשר המוסד היה חייב לשלם לעובד, ולא שילם כתוצאה מאי קיום הוראות חוק הביטוח הלאומי ע"י המבוטח, וכל סכום אשר לא שולם לעובד כתוצאה מאי הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.

בין יתר הסייגים הנוספים אנו מוצאים תביעות הקשורות להעסקת נוער בניגוד לחוק, שימוש בכלי רכב מנועי, כשל חיסוני נרכש (H.I.V) מחלת האיידס, וכד'.

פרק ג' – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
פרק זה כולל בתוכו, בין היתר, את מכלול התנאים המקובלים בפוליסות הכפופות לחוק חוזה הביטוח, כגון הוראות לגבי הוצאת הפוליסה וביטולה, הודעה על נזקים ותביעות לתגמולי ביטוח, תשלום הפרמיות הצמדת הסכומים, תשלומי מקדמות וסכומים שאינם שנויים במחלוקת וכו'.

אנו מזכירים שוב כי מדובר בתמצית "על קצה המזלג" של תנאי הכיסוי וחריגיו, וממליצים לעיין בקפידה בנוסח המלא.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה