מבנה

מבנה

הסבר על הפוליסה

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

מדובר בפוליסה "תקנית" כאשר תנאי והיקף הכיסוי  נקבעו באמצעות חקיקה והמבטחים אינם רשאים לשנותה אלא רק לטובת המבוטחים.

הפוליסה מורכבת  מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות, שחלקם ניתנים לרכישה בודדת, לבחירת המבוטחים. הפוליסה הינה שקלית וצמודת מדד. להבנת המונחים המופיעים בפוליסה חשוב לקרוא בעיון את דף ההגדרות שהוא למעשה המבוא לפוליסה זו.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה