הסבר על הפוליסה

פוליסה לביטוח דירה ותכולתה

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

להלן פרטי הפוליסה:

פרק א' – ביטוח הדירה – מבנה (ניתן לרכישה נפרדת)
פרק זה מכסה נזקים למבנה הדירה כתוצאה מרשימת סיכונים מפורשת ומוגדרת כגון אש, ברק, התפוצצות, סערה, שיטפון, התבקעות צנרת ודוודים, מעשי זדון, גניבה ופריצה וכן רעידת אדמה.

חלק מהסיכונים הכלולים בכיסוי התקני (רעידת אדמה,גניבה ופריצה, פעולות זדון,  התבקעות צנרת) הינם אופציונאליים, והמבוטח רשאי שלא לרוכשם בכפוף לבקשה מפורשת מצידו בכתב.

הגדרת "מיבנה הדירה" בפוליסה כוללת בנוסף למבנה המצוין ברשימה אף מרפסות, צנרת, מערכות סולריות, מתקני טלפון וחשמל, שערים גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה, וכן את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף, במידה ומדובר בבית משותף. חלקי הדירה המשמשים לעסק אינם נכללים בכיסוי.

בנוסף לסיגים המקובלים בביטוח רכוש, הפוליסה מחריגה בין היתר אף דליפת מי גשם מבעד לקירות, בלאי של צנרת, דוודים ומתקני אינסטלציה, וכאשר הדירה אינה תפוסה, מוחרגים גם נזקי זדון, גניבה, פריצה והתבקעות דוודים וצנרת.

כמקובל המבוטח נושא בהשתתפות העצמית הנקובה ברשימה בגין כל נזק, ובהשתתפות עצמית מיוחדת בנזקי רעידת אדמה, במידה והכיסוי תקף, בשיעור של 10% מסכומי הביטוח של מבנה הדירה ותכולתה. הפוליסה מורחבת לכסות ללא תשלום הוצאות מוגבלות של אדריכלים, פינוי הריסות, אבדן שכר דירה.

פרק ב' – תכולת הדירה לפי תנאי "מקיף" (ניתן לרכישה נפרדת)
פרק זה מכסה נזקים לתכולת הדירה כתוצאה מאותם הסיכונים המבוטחים בפרק א' מבנה הדירה.

תכולת הדירה משמעותה כל דבר וחפץ הנמצא בדירה כהגדרתה בפוליסה, אשר בבעלות, בחזקת או באחריות המבוטח ובני משפחתו, ולמעט חריגים כגון זהב כסף ויהלומים (שאינם חלק מתכשיטים) כלי רכב, בעלי חיים, מלאי עסקי, המחאות, כרטיסי אשראי וכו'.

רשימת הסייגים של פרק זה כוללת את כל הסייגים הקשורים בפרק ביטוח המבנה, בצרוף סייגים נוספים, בין היתר גניבה ממרפסת פתוחה, גניבה מדירה שאינה משמשת למגורים וכו'.

אחריות המבטח בגין פריטי תכולה יקרי ערך כגון תכשיטים, כלי כסף וזהב, כסף מזומן ואוספים שונים, מוגבלת לאחוז מסוים מסכום הביטוח לתכולה, וכבפרק המבנה גם בפרק זה קיימת למבוטח האופציה שלא לרכוש את אותם הכיסויים  (גניבה פריצה, התבקעות צנרת, מעשי זדון, וכן רעידת אדמה).

פרק ג' – ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי "כל הסיכונים" (ניתן לרכישה נפרדת)
פרק זה מעניק לרוכש כיסוי חילופי ורחב יותר לתכולת הדירה, כאשר להבדיל מפרק ב' (על בסיס "מקיף") המכסה סיכונים מפורטים ומוגדרים, תנאי "כל הסיכונים" מכסים כל נזק תאונתי מלא או חלקי, לתכולת הדירה בעת המצאה בדירה, בתנאי מפורש שהנזק אינו מוחרג ברשימת הסייגים המפורטת בפרק.

כל הסייגים החלים על פרק ב' ביטוח התכולה לפי "מקיף", חלים אף על פרק "כל הסיכונים", ובנוסף, לאור מהות הכיסוי הרחב צורפו סייגים נוספים, כגון העלמות וחוסר רכוש שאין ליחסו לאירוע מסויים, תהליכי ניקוי ויבוש, קלקול תכולה כתוצאה מהפסקת חשמל וכו'.

ניתן לרכוש כיסוי לפי פרק זה רק במידה וסכומי הביטוח לתכולת הדירה נקבעו ע"י מעריך מוסמך מטעם המבטח.

פרק ד' -  הרחבות מיוחדות לביטוח תכולת הדירה
פרק זה מעניק הרחבות כיסוי מיוחדות לרוכשי ביטוח לתכולת הדירה לפי פרקים ב' או ג' ההרחבות אינן כרוכות בתשלום פרמיה נוספת, כפופות לסייגים ולהגדרות של פרקי התכולה, ולהלן תמציתן:

 • כיסוי בגדים וחפצים אישיים של עובדי משק הבית ואורחים בעת הימצאם בדירה (למעט שבר  ואבידה).
 • כיסוי לבגדים, חפצים אישיים ותכשיטים מחוץ לדירה (למעט סיכון גניבה ונזק בחו"ל, ולרכוש  בכלי רכב ).
 • כיסוי לתכולה, מחוץ לדלת הדירה במבני שירותים, מחסן וכו' (למעט כסף מזומן, ציוד  אלקטרוני תכשיטים ודברי ערך, ולמעט סיכוני גניבה).
 • שחזור מסמכים לאחר קרות מקרה הביטוח.
 • חבות המבוטח בהיותו דייר בדירה שכורה לגבי נזקים למבנה המושכר.
 • כיסוי "כל הסיכונים" לתכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה בהימצאם הן בדירה והן  באופן ארעי מחוצה לה.
 • שבר מתאונה לציוד אלקטרוני בייתי נייח.
 • שבר מתאונה של שמשות, כיורים מראות וכו'.
 • הוצאות החלפת מפתחות הדירה בעקבות אובדן או נזק למפתח.

חשוב לשים לב כי אחריות המבטח בכל אחת מההרחבות מוגבלת לאחוז מסוים מסכום הביטוח, הן לכל הרכוש ולעיתים לגבי כל פריט בנפרד.

פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך
פרק זה מאפשר לרוכשי ביטוח התכולה לפי פרק ב' – תנאי "מקיף", לבטח בביטוח "כל הסיכונים" פריטים מסוימים שברצונם לבטח מעבר לכיסויי פרק ב'. ניתן לבטח בפרק זה תכשיטים וכלי זהב, פרוות, מצלמות, כלי נגינה, מדליות מטבעות ובולים, תמונות וחפצי אמנות וכן מחשב נישא. הכיסוי מותנה בקיום הערכת מעריך מוסמך והפיצוי מוגבל לערך השיפוי של הפריט הניזוק, או לסכום המופיע בגינו ברשימת הפוליסה, הנמוך משניהם. כל ההגבלות והסייגים המופיעים בפרק ב'  חלים אף על פרק זה,  ובנוסף הוכנסו סייגים נוספים הנובעים ממהות הכיסוי הרחב הניתן בגין כל "כל הסיכונים" כגון: מעילה באמון ומרמה, השחתה הדרגתית, נזקים הקשורים לחלודה וגורמים אקלימיים, בלאי, קלקול מכל סוג שהוא וכו'.

פרק ו' – ביטוח אופניים
פרק זה מאפשר לרכוש בפרמיה נוספת כיסוי לאבדן או נזק לאופניים המפורטים ברשימה והשייכים למבוטח או לבני משפחתו. בנוסף לסייגים הקשורים לכלל פרקי הפוליסה, הוכנסו לפרק זה סייגים מיוחדים, ובין היתר גניבת אופניים שלא היו קשורים ו/או נעולים, גניבת חלקים של אופניים וקלקולים שונים. יודגש כי לא ניתן כיסוי לאפניים חשמלים.

פרק ז' – ביטוח חבויות
הכיסוי לפי פרק זה ניתן ללא כל תשלום פרמיה נוספת, לכל הרוכשים ביטוח תכולה לפי פרקים ב' או ג' בלבד, ולא ניתן לרכשו בנפרד. הפרק כולל כיסוי ביטוחי לאחריות המבוטחים בשני תחומי חבות עיקריים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים כלפי עובדי משק הבית. למידע כללי בגין תחומי חבות אלו רצוי לעיין בתמצית פוליסות חבות מעבידים וצד שלישי המופיעות ברשימת הפוליסות הכללית, ולהלן תמצית הכיסוי לפי פרק זה.

 1. אחריות כלפי צד שלישי: סעיף זה מספק כיסוי על פי דין למבוטח, עד לסכום הנקוב ברשימת הפוליסה, בגין נזקי גוף ורכוש, שהוא ו/או בן משפחתו גרמו לצדדים שלישיים, ותביעות בגינם הוגשו כנגדו והוא נדרש לשלמם על פי דין.
  הכיסוי מחריג,בין היתר נזקים לעובדי המבוטח, נזקים הקשורים למקצועו ועיסוקו, נזקים  הנגרמים ע"י בעלי חיים (למעט חתולים וכלבים ביתיים אשר לגביהם ממלא המבוטח את  דרישות החוק)  נזקים לרכוש המבוטח ומשפחתו וכו'. כל החריגים הקשורים לשאר פרקי הפוליסה חלים גם על כיסוי זה.
 2. ביטוח חבות המעביד כלפי עובדי משק הבית: חלק זה של הפרק מעניק כיסוי לתביעות בגין מוות, מחלה או נזק גוף שנגרמו לעובדי משק ביתו של המבוטח, במהלך שרותם הישיר בעבודות משק הבית.
  הכיסוי מוגבל ל-1,500,000 $ לעובד אחד, ול-5,000,000 $ למקרה ביטוח או לסדרת  מקרי ביטוח מאירוע אחד לכל תקופת הביטוח אשר בפוליסה.
  בנוסף לשאר חריגי הפוליסה יש לזכור כי הביטוח אינו מכסה תביעות כנגד המבוטח מצד  המוסד לביטוח לאומי, כל סכום אשר המוסד היה חייב לשלם לעובד, ולא שילם כתוצאה מאי קיום הוראות חוק הביטוח הלאומי ע"י המבוטח, וכל סכום אשר לא שולם לעובד כתוצאה מאי הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.
  בין יתר הסייגים הנוספים אנו מוצאים תביעות הקשורות להעסקת נוער בניגוד לחוק, שימוש בכלי רכב מנועי, כשל חיסוני נרכש (H.I.V) מחלת האיידס, וכד'.

פרק ח' – ביטוח רכוש בכספת
פרק זה מאפשר למבוטח לבטח תמורת פרמיה נוספת פריטי רכוש ותכשיטים אשר תיאורם וערכם מפורטים בהערכת מעריך מוסמך, ומאוחסנים בכספת בנק הרשומה על שמו.

הכיסוי על פי פרק זה הינו בגין כל נזק תאונתי מלא או חלקי (שלא הוחרג), לרכוש המבוטח ומחריג בין היתר העלמות וחוסר בלתי מוסברים רמאות  של עובדי הבנק, גניבה שאינה פריצה (למעט שימוש במפתח הכספת שנעשה שלא כדין) וכו'. שאר הסייגים לכל פרקי הפוליסה חלים גם על פרק זה.

פרק ט' - ביטוח סיכוני טרור
תמורת תשלום פרמיה נוספת רשאי המבוטח לרכוש ביטוח המכסה נזקי טרור (המוחרגים בפוליסה!) למבנה הדירה ו/או לתכולתה.

לעניין פרק זה "מעשה טרור" משמעותו שימוש באלימות למען מטרה פוליטית, כולל כל שימוש באלימות למטרת הפחדת הציבור או חלק הימנו. אחריות המבטח מוגבלת להפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח לפי פרקים א' עד ג' לבין סכום הפיצוי לו זכאי המבוטח מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961 על תקנותיו.

כל סייגי הפוליסה (למעט כמובן טרור) חלים אף על פרק זה, ובנוסף הוספו סייגים נוספים כגון נזקים ישירים של גניבה פריצה ושוד, נזקים לבולים, כסף מזומן, יצירות אומנות תכשיטים ודברי ערך.

כל תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק זה מותנית בהמצאת אישור בכתב ממשטרת ישראל או ממשרד הביטחון או ממנהל מס רכוש וקרן פיצויים, כי אכן מקור הנזקים הוא במעשה טרור.

פרק י' – הרחבות מיוחדות
פרק זה מאפשר למבוטחים לרכוש מספר הרחבות לכיסוי הקיים, וכן כיסויים ושירותים נוספים , כאשר הביטוח לפי כל הרחבה תקף רק אם צוין במפורש ברשימה.

להלן תמצית ההרחבות:

 1. ביטוח דירה שאינה תפוסה. סעיף זה מרחיב הכיסוי לפי פרקים א' עד ד' לנזקי פריצה, שוד, פעולות זדון והימלטות או  דליפה  של מים גם בתקופה שבה הדירה אינה תפוסה. כסף מזומן, תכשיטים פרוות, כלי זהב ודברי  ערך אחרים מוחרגים מהכיסוי והתנאי לאחריות  המבטח הוא קיום כל אמצעי המיגון שסוכמו, ביקור הדירה לפחות פעם בשבועיים על ידי  המבוטח או מי מטעמו ושכל המפסקים הראשיים של מערכות המים, החשמל והגז יהיו  סגורים.
 2. ביטוח פעילות עסקית בדירה. כזכור, פרקי ביטוח המבנה והתכולה מכסים דירת מגורים בלבד. תמורת פרמיה נוספת, ובכפוף לבדיקה, ניתן במסגרת פרק זה להרחיב הכיסוי גם לפעילות  עסקית בדירה, למשרד, מספרה, מכון יופי ומרפאה. הכיסוי יכלול גם מערכת מחשב, ריהוט ומלאי עסקי ומשרדי בתנאי כמובן שערכם יכלל בסכום  הביטוח לתכולה. הכיסוי לתכולה יהיה לפי תנאי פרק ב' "מקיף" ויחריג נזקי גניבה של תכולה  עסקית.  
 3. הרחבת סיכוני מים וסיכונים אחרים:
  הרחבה זו מכסה אובדן או נזק, שיתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ונגרמו לדירה כתוצאה מהמלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת, בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.
  מבוטחים אשר בחרו בטיפול באמצעות שרברב המצוי בהסדר עם החברה, זכאים לכיסוי מורחב הכולל שירותי איטום פנימי ושירותי חירום בדירה.

השירותים יינתנו על ידי שרברבים, המצויים בהסדר עם החברה, כנגד תשלום השתתפות עצמית, שיבוצע ישירות לנותן השירות.

לצורך קבלת השירות יש לפנות למוקד טלפוני שמספרו 03-5632899.

פרק יא' – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
פרק זה כולל בתוכו בין היתר את מכלול התנאים המקובלים בפוליסות הכפופות לחוק חוזה הביטוח שלנו כגון, ההוראות לגבי הוצאת הפוליסה וביטולה, הודעה על נזקים ותביעות לתגמולי ביטוח, תשלום הפרמיות הצמדת הסכומים, תשלומי מקדמות וסכומים שאינם שנויים במחלוקת וכו'. 

להורדת פוליסה לביטוח דירה ותכולתה, לחץ כאן.

להורדת הצעה לביטוח דירה, לחץ כאן.

להורדת נספח ויתור כיסוי רעידת אדמה, לחץ כאן. 

להורדת נספח ביטול כיסוי תכשיטים בפוליסה, לחץ כאן.

להורדת טופס הצהרה על ויתור כיסוי פריצה, גניבה ושוד במסגרת ביטוח תכולת הדירה, לחץ כאן.

להורדת טופס הצהרה על בחירת חלופה להרחבת סיכוני מים במסגרת ביטוח מבנה דירה, לחץ כאן.

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה