הסבר על הפוליסה

פוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

להלן פרטי הפוליסה:

ביטוח רכוש לרכב:

כיסוי מקיף: הפוליסה מעניקה כיסוי בגין אבדן או נזק לרכב המבוטח כתוצאה מרשימת אירועים מוגדרת הכוללת בין היתר התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה מכל סוג שהוא, וכן אש, גניבה, שיטפון ומעשה זדון. במקרה שנגרם לרכב נזק חלקי הניתן לתיקון המבטח נושא במלוא עלות התיקונים והחלפים כאשר מהחלפים אשר הוחלפו, לא מנוכה בלאי אלא אם גיל הרכב הוא מעל 9 שנים.

המבוטח זכאי אף לפיצוי בגין ירידת ערך באם אכן נותרה לאחר התיקון. אבדן גמור לרכב משמעותו נזק תאונתי בשיעור של 60% ומעלה משווי  הרכב ביום הנזק ואשר בהתאם לחוק אין לתקנו, וכן גניבת הרכב. כאשר נגרם לרכב אבדן גמור המבטח מפצה את המבוטח במלוא ערך הרכב ביום התאונה/גניבה וזאת ללא ניכוי השתתפות עצמית, והבעלות על שרידי הרכב או על הרכב אשר נימצא לאחר גניבתו ותשלומו עוברת למבטח. הפיצוי עבור רכב שנגנב ולא נימצא מבוצע לאחר תום 30 יום מיום הגניבה. להבדיל מפוליסות אחרות, פוליסה זו אינה מצינת את ערך הרכב ו/או  סכום הביטוח עבורו.

לצורך קביעת ערך הרכב לצורך חישוב תגמולי ביטוח במקרה של אבדן גמור, משתמשת החברה במחירון לוי יצחק.

בעת חישוב תגמולי הביטוח מתבצע לפי ערכו של הרכב במחירון לוי יצחק (להלן: המחירון) ביום קרות מקרה הביטוח.

כן מתחשבת החברה  במשתנים המיוחדים המפורטים במחירון המשפיעים על ערך הרכב כגון בעלויות קודמות , עבר תאונתי, קילומטרז' , בלאי חריג ומיוחד וכ"ו. המבוטח רשאי להוכיח ערך שוק גבוה יותר מערך הרכב הבסיס הרשום במחירון בשל משתנים חיוביים כמו קילומטרז' נמוך או מספר מועט של בעלים קודמים או כל משתנה אחר העשוי להשפיע על ערך הרכב.

דוגמא למשתנים מיוחדים למשל, ברכב שגילו 4 שנים ומספר הק"מ הוא 100,000 ק"מ תחול הפחתה של עד 5% מערך הרכב במחירון. במקרה של רכב שגילו 4 שנים בבעלות פרטית של אדם אחד תחול תוספת של 1% לערך הרכב במחירון.

דמי הביטוח שמשלם המבוטח לא יושפעו בשל המשתנים המיוחדים של הרכב המבוטח אשר יש בהם כדי להשפיע על ערכו של הרכב במקרה של אובדן גמור.

ביטוח צד שלישי
פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין נזק שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב, וזאת עד לגבול אחריות המבטח שהוא סכום הביטוח המצוין בדף הרשימה. המבטח נושא אף בהוצאות משפט סבירות של המבוטח בגין תביעות נזיקין המוגשות נגדו, וזאת אף מעבר לסכום הביטוח. הפוליסה מחריגה בין השאר, כל נזק לרכוש בבעלות או בפיקוח המבוטח או הנוהג.

ביטוח הגנה משפטית
הרוכש פרק זה זכאי לשירותי עורך דין אשר ימונה ע"י המבטח על  חשבונו לטפל בהגנה המשפטית בהליכים פלילים שנפתחו כנגד הנוהג בשל תאונה בה ניפגע אדם ו/או נגרם נזק לרכוש, כתוצאה מהשימוש  ברכב. כל האמור לעיל אינו חל לגבי עבירות להן קיימות ברירות קנס. במידה והמבטח לא מעמיד עורך דין מטעמו המבוטח זכאי להחזר הוצאות עו"ד אשר מונה ישירות על ידו עד לסכום הביטוח המצוין  ברשימת הפוליסה. המבטח נושא אף בהוצאות הגנה נוספות אך לא בקנסות ועונשים  כספיים.

הרחבות
ניתן לרכוש כיסויים נוספים לפי בחירת המבוטח כדלקמן:

 1. שבר שמשות כתב שרות להחלפת שמשות הרכב לאחר לנזק שמשות בלבד ובהשתתפות עצמית נמוכה.
 2. פיצוי על בסיס רכב חדש תמורת ישן. כיסוי זה מאפשר למבוטח לקבל פיצוי במקרים של אובדן גמור לפי ערך הרכישה של רכב חדש, ולא לפי ערכו ביום קרות מיקרה הביטוח. כיסוי זה הוא לרכב משנת הייצור האחרונה בלבד.
 3. ביטוח לאביזרים ותוספות מיוחדות כיסוי זה מאפשר פיצוי לאביזרים ותוספות מיוחדות (מעבר לאביזרים המסופקים ע"י היצרן המקורי של הרכב) והמפורטים ברשימת הפוליסה.
 4. מכשירים חשמליים מקלטי רדיו, רדיו-טייפ, קומפקט דיסק, רמקול ומכשירי קשר. הכיסוי חל רק כאשר המכשירים מקובעים לרכב ולגבי נזקים תאונתיים ופריצה לרכב המבוטח בכוח ובאלימות ובתנאי שהדלתות והחלונות היו סגורים ונעולים, וכל אמצעי המיגון הנדרשים היו תקינים.
 5. סיכון רעידת אדמה ניתן לבטל את חריג רעידת אדמה בפוליסה תמורת פרמיה נוספת ולהעניק כיסוי הולם במקרה של רעידת אדמה.
 6. שביתות ומהומות ניתן לבטל את חריג שביתות ומהומות בפוליסה ותמורת פרמיה נוספת.
 7. אובדן גמור מ-50% תמורת פרמיה נוספת יפוצה המבוטח בגין אובדן גמור במקרה והנזק הישיר לרכב הינו 50% ומעלה (במקום 60% כמצוין בפרק ב').

בנוסף להרחבות דלעיל ניתן לרכוש כתבי שרות  לשירותי גרירה ורכב חילופי.

לקבלת הסברים מלאים ראו פרק "נוסח הפוליסה".

להורדת פוליסה לביטוח רכב פרטי, לחץ כאן

להורדת הצעה לביטוח רכב, לחץ כאן

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה