דירקטורים ונושאי משרה

דירקטורים ונושאי משרה

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה לביטוח נושאי משרה מפני תביעה, שהוגשה נגדם לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח בתוך תקופת הביטוח או עד 90 ימים מסיומה, ואשר עילתה - מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או כנושא משרה בחברה, חוץ מאשר אם ועד כמה ששופה על-ידי החברה.

 

להורדת הצעה לביטוח אחריות נושאי משרה, לחץ כאן

להורדת הצעה לחידוש ביטוח אחריות נושאי משרה, לחץ כאן

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה