הסבר על הפוליסה

פוליסה לביטוח הכל למושב

 הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות.

חלק א':
בפוליסה מגדיר בין היתר את המונחים הייחודיים למושב והמופיעים בהמשך בפרקים השונים, וכן מפרט את הסייגים הכללים לפוליסה.

חלק ב':
בפוליסה כולל את פרקי הכיסוי השונים כדלקמן: 

פרק א' – רכוש כללי
הפרק מתייחס לכל נכסי המושב המבוטח, למעט רשימת נכסים שאינם ניתנים לביטוח במסגרת פרק זה, כאשר חלקם ניתנים לרכישה בפרקים הבאים. הסיכונים המבוטחים בפרק זה הינם: אש, ברק והתפוצצות, וכמפורט בפוליסה וסיכונים המיוחדים למושב.
נזקי סערה, שיטפון, גשם וברד למטעים, גידולי שדה, גידולים תחת כיפת השמיים וכו' מוחרגים בפרק זה. 
בין היתר קיימות החרגות לנזקים לעצי מטעים נטושים, נזקי כפור ותנאי אקלים, וכן התנאות מיוחדות הקשורות לאמצעי בטיחות שונים, והרחבות לכיסוי הבסיסי הכרוכות בפעילות החקלאית של המושב, כגון: רכוש מחוץ למשק, נזק עקב פריצה ו/או שוד, שיחזור מסמכים וכמפורט בפוליסה.

סעיף 8
בפרק מפרט את בסיסי השיפוי השונים לגבי סוגי הנכסים המכוסים בפוליסה (מטעים, בעלי חיים, מבנים וציוד, וכמפורט בפוליסה) כאשר לגבי חלק מהנכסים, כגון מבנים וציוד, בסיס השיפוי יהיה לפי ערכם כחדשים ואחרים לפי שווים ביום האירוע. תנאי "ביטוח חסר" חל לגבי כל נזק לרכוש המבוטח.

פרק ב' – שבר מכני
מאפשר למבוטחים לרכוש כיסוי הולם לשבר מכני לציוד ולמתקנים הקיימים במושב, כגון: משאבות וציוד לבארות, ציוד קירור ומחלבות, גנראטורים לשעת חירום וכו'.

פרק ג' – אחריות כלפי צד שלישי
מכסה את חבות המבוטח בגין נזקי רכוש וגוף אשר יגרמו לצדדים שלישיים כתוצאה מאירועים הכרוכים בפעילות המושב.

פרק ד' – חבות מעבידים
מעניק כיסוי לחבותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בגין היזק גופני או מוות שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם אצלו.

חלק ג'
לפוליסה מפרט את התנאים הכלליים לכל פרקי הפוליסה, כגון: הוראות ביטול, ביטוח חסר, התיישנות, חישוב הפיצוי וכו'.

 

 

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה