הסבר על הפוליסה

פוליסה לביטוח חבר מושב

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות.

חלק א':
בפוליסה מגדיר בין היתר את המונחים הייחודיים למשק והמופיעים בהמשך בפרקים השונים.

 

חלק ב':

מפרט את הסייגים הכלליים לפוליסה.

חלק ג':
בפוליסה כולל את פרקי הכיסוי השונים כדלקמן:

פרק א' – רכוש כללי
הפרק מתייחס לכל נכסי המשק המבוטח, למעט רשימת נכסים שאינם ניתנים לביטוח במסגרת פרק זה, כאשר חלקם ניתנים לרכישה בפרקים הבאים. הסיכונים המבוטחים בפרק זה הינם: אש, ברק והתפוצצות, וכמפורט בפוליסה וסיכונים המיוחדים למשק.
נזקי סערה, שיטפון, גשם וברד למטעים, גידולי שדה, גידולים תחת כיפת השמיים וכו' מוחרגים בפרק זה.
בין היתר קיימות החרגות לנזקים לעצי מטעים נטושים, נזקי כפור ותנאי אקלים, וכן התנאות מיוחדות הקשורות לאמצעי בטיחות שונים, והרחבות לכיסוי הבסיסי הכרוכות בפעילות החקלאית של המבוטח, כגון פגיעה תאונתית לבעלי כנף, כוורות וכו'.

סעיף 7
בפרק מפרט את בסיסי השיפוי השונים לגבי סוגי הנכסים המכוסים בפוליסה (מטעים, בעלי חיים, מבנים וציוד, וכו') כאשר לגבי חלק מהנכסים, כגון מבנים וציוד, בסיס השיפוי יהיה לפי ערכם כחדשים ואחרים לפי שווים ביום האירוע. תנאי "ביטוח חסר" חל לגבי כל נזק לרכוש המבוטח.

פרק ב' – שבר מכני
מאפשר למבוטחים לרכוש כיסוי הולם לשבר מכני לציוד ולמתקנים הקיימים במשק, כגון: משאבות וציוד לבארות, ציוד קירור ומחלבות, גנראטורים לשעת חירום וכו'.

פרק ב'1- מוצבה אלקטרונית

המאפשר למבוטחים לרכוש כיסוי הולם לחומרה אלקטרונית הכלולה בפרק א'.

פרק ג' – אחריות כלפי צד שלישי
מכסה את חבות המבוטח בגין נזקי רכוש וגוף אשר יגרמו לצדדים שלישיים כתוצאה מאירועים הכרוכים בפעילות המשק.

פרק ד' – חבות מעבידים
מעניק כיסוי לחבותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בגין היזק גופני או מוות שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם אצלו.

חלק ד'
לפוליסה מפרט את התנאים הכלליים לכל פרקי הפוליסה, כגון: הוראות ביטול, ביטוח חסר, התיישנות, חישוב הפיצוי וכו'.

 

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה