הסבר על הפוליסה

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסה לביטוח סוסים מפני:

א.   תמותה ו/או המתת חסד, של בעלי-חיים המטופלים באופן שוטף על-ידי וטרינר;

ב.   גניבה של בעלי-חיים - בעת הימצאותם בחצרים המפורטים ברשימה, ובעת שננקטו אמצעי מיגון ומנע, כפי שנדרשו על-ידי המבטח ופורטו ברשימה.

פוליסה זו אינה מכסה מקרה ביטוח שנגרם, במישרין או בעקיפין, מתוך, בגלל, על-ידי או בקשר עם:

א.   נזקים שאירעו מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על-ידה (שטחי C).

ב.   תמותה כתוצאה ממחלות או ממגפות לבעלי-חיים עד גיל 14 ימים.

ג.   נזקים שאירעו או הוחמרו כתוצאה מאי-קיום אמצעי מיגון ומנע, כפי שנדרשו על-ידי המבטח ופורטו ברשימה.

ד.  מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לאו), פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (מעין מלחמה), מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי-חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, או מאורעות או גורמים כלשהם, המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר או מצב של מצור, ומעשי טרור על-ידי כל ארגון, גוף, אדם או קבוצת בני-אדם. לעניין זה, המונח "טרור" יפורש כשימוש באלימות לצרכים פוליטיים, כולל שימוש באלימות או איום בשימוש באלימות, שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו באמצעות איש או אנשים, הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון עוין כלשהו. רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון, או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961 על כל תיקוניו, המאשר שהנזק נגרם במישרין בעקבות אחת מפעולות אלו, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה.

ה. ביקוע גרעיני, דלק גרעיני, קרינה או זיהום רדיו-אקטיבי מכל סיבה שהיא.

ו.  שימוש או איום בשימוש בנשק כימי, ביולוגי, או ביוכימי או אלקטרומגנטי.

ז. פעולה זדונית ו/או רשלנות פושעת ו/או גניבה ו/או מרמה, המבוצעות על-ידי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבני-ביתו ו/או מי מטעמו (במקרה שהמבוטח הוא קיבוץ – ו/או על-ידי חבר המשק).

ח. הפסקת הטיפול בבעל החיים, בין אם מלאה ו/או חלקית, ו/או נטישתו.

ט. העברת בעל החיים באמצעות כלי-רכב שאינו מורשה להובלת בעלי-חיים.

י. טיפול או ניתוח כלשהו, למעט טיפול או ניתוח שבוצע בידי וטרינר, שאישר בכתב שהטיפול או הניתוח היה הכרחי לשם טיפול בבעל החיים עקב פגיעה ו/או מחלה ו/או מגפה, בהן לקה בעל החיים.

        למען הסר ספק, מות בעל החיים עקב ניתוח או טיפול קוסמטי, או ניתוח או טיפול שנעשה משיקולים כלכליים אינו מכוסה.

י"א.  שימוש בתרופות, למעט תרופות מאושרות, שניתנו על-פי הוראת רופא וטרינר.

י"ב. המלטה ו/או הפלה של בעל החיים המבוטח בהיריון ראשון;

י"ג. למען הסר ספק, עובר ברחם אימו אינו מבוטח.

י"ד.  היעלמות מסתורית ו/או בריחה של בעל החיים.

ט"ו. תפיסה, עיקול, החרמה, השחתה, גרימת נזק, איסור מכירה/שיווק/העברה, הוראת חיסול או הוראת השמדה, בפקודת או בהוראת הממשלה ו/או השירותים הווטרינריים ו/או כל רשות ציבורית אחרת.

ט"ז. מחלה הקיימת בקרב בעלי החיים או בחצרים המפורטים ברשימה, ו/או בסביבתם הקרובה, שידוע על קיומה ביום התחלת הביטוח.

י"ז. רעידת אדמה, התפרצות הר-געש או כל זעזוע אחר של הטבע, או אש תת-קרקעית.

י"ח.  עיקול או החרמה על-ידי גורם כלשהו.

י"ט. נזק עקיף או ירידה באיכות.

כ.  אי-קיום הוראה מהוראות השירותים הווטרינריים (פרסום אחרון ברבים).

כ"א.  הוצאות הובלה של הסוס.

כ"ב.  הוצאות טיפול בגופת הסוס במקרה מוות ו/או הוצאות אחסון או הובלת הגופה.

כ"ג  תביעה הקשורה, בעקיפין או במישרין, לזיהום מכל סוג (Pollution), כולל זיהום פטרוכימי וכולל עקב דליפה (Seepage).

כ"ד.  נזק ו/או תביעה הנובעים כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מ- ו/או הקשורים במחקר.

כ"ה.  אי-מתן חיסונים וטיפולים רפואיים המחויבים על-פי חוק או על-פי קביעה או המלצת הרופא המטפל.

כ"ו. אי-מתן חיסונים וטיפולים נגד טטנוס, נילוס מערבי, שפעת, הרפס וכלבת, כמפורט להלן:

 * כלבת  RABISIN מתן חיסון ראשון בגיל 3 חודשים חיסון חוזר כל שנה;

 * טטנוס TETANUS מתן חיסון ראשון בגיל 4 חודשים בתנאי שהאם מחוסנת חיסון חוזר כל שנה;

 * קדחת נילוס מערבי WEST NILE מתן חיסון ראשון בגיל 10 חודשים (לפי המלצות יצרן), לאחר חודש חיסון דחף ולאחר מכן פעם בשנה;

 * הרפס RHINOPNEUMONITIS מתן חיסון ראשון בגיל   11 חודשים לסוס מתחרה, חיסון חוזר כל שנה או במידה וסוס ספורט מתחרה אחת לחצי שנה לפי דרישת ההתאחדות, במידה ויש מגיפה רצוי ומומלץ לחסן בשנית גם אם זו פעם שניה באותה השנה.

 לקבלת טופס הצעה לרכישת ביטוח, לחצו כאן

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה