חבות מוצר

חבות מוצר

פוליסה זו מכסה את חבות המבוטח, על פי חוק, בגין נזק לגוף ו/או רכוש אשר נגירמו עקב מוצרים אשר יצאו מחזקתו של המבוטח.

 

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

להורדת שאלון חבות מוצר, לחץ כאן

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה