רכוש בהעברה

רכוש בהעברה

פוליסה זו מכסה את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי, שאירעו במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בתחום המדינה, למטען המבוטח, בעת הובלה באמצעות כלי מוביל במכולה נעולה ו/או בתא מטען סגור ונעול כהלכה שהאבדן או הנזק לא נגרמו בשל סיכון, שהוחרג במפורש בפוליסה.

פוליסה זו מכסה את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי, שאירעו במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בתחום המדינה, למטען המבוטח, בעת הובלה באמצעות כלי מוביל במכולה נעולה ו/או בתא מטען סגור ונעול כהלכה שהאבדן או הנזק לא נגרמו בשל סיכון, שהוחרג במפורש בפוליסה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה