הסבר לפוליסה

פוליסה זו מכסה את המבוטח מפני נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי, המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח בכל מצב שהוא, לרבות בפעולה או במנוחה, בתהליך של פירוק והרכבה או הצבה מחדש לשם ניקוי, תיקון, שיפוץ כללי, והנובע מכל סיבה שלא הוחרגה במפורש בפוליסה זו, בכפוף לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.


ניתן לרכוש הרחבה לביטוח אבדן תוצאתי משבר מכני המעניק כיסוי מפני הפסד כספי, הנובע מהשבתה מלאה או חלקית של הייצור בעסקו של המבוטח, המפורט ברשימה, עקב נזק פיזי לרכוש (או חלק ממנו), המפורט ברשימה, כתוצאה מהסיכונים המבוטחים, אשר הביטוח לגביהם בתוקף על-פי ביטוח שבר מכני. פיצוי בגין נזק המכסה בהרחבה זו כפוף לכך ששולמו תגמולי ביטוח על-ידי המבטח לפי פרק ששבר מכני, למעט תשלום לפנים משורת הדין, עבור נזק פיזי, אלא אם התשלום לא נעשה על-ידי המבטח בשל סכום ההשתתפות העצמית לגבי הנזק לרכוש, וכי משך ההשבתה עלה על-סף השיפוי הנקוב ברשימה.


לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה