אחריות מעבידים

אחריות מעבידים

פוליסה לביטוח המעביד בגין חבותו על-פי חוק בשל היזק גופני, נפשי או שכלי, או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה - לאחד או יותר מעובדי המבוטח המתוארים ברשימה, ושהוא/הם בשירותו של המבוטח, בין אם בשכר ובין אם לאו - שאירעו תוך כדי או עקב עבודתו/ם בעסקו של המבוטח, שיארע בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, עקב פעילותו בתחום המדינה. זאת, בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות, הכלולים בפוליסה או מצורפים לה, או שיצורפו לה באמצעות תוספת ו/או נספח.

 

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

ספורט אתגרי

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה