אחריות מקצועית

אחריות מקצועית

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

 

פוליסה זו מכסה את חבותו של המבוטח על-פי חוק, עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן, שיוגשו נגד המבוטח לראשונה במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בשל היפר חובה מקצועית כלפי צד שלישי, שנעשה בתום לב, כתוצאה מרשלנות, בין במעשה ובין במחדל, טעות או השמטה של המבוטח, במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח-ידו, המפורט ברשימה בלבד, והמהווה עילה לתביעה בגין רשלנות מקצועית על-פי חוק, ובתנאי מפורש שאירעה בתוך תקופת הביטוח או לאחר המועד הרטרואקטיבי המפורט ברשימה, ובוצע בתחום המדינה, וזאת, בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות הכלולים בפוליסה או מצורפים לה, או שיצורפו לה בתוספת ו/או בנספח.

להורדת טופס הצעה אחריות מקצועית, לחץ כאן 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה