בע"ח אחרים

בע"ח אחרים

הסבר לפוליסת ביטוח בעלי חיים

 

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב.
אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה זו משפה את המבוטח בגין תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק ו/או גניבה של בעלי-חיים המפורטים ברשימה, בעת הימצאותם בחצרים המפורטים ברשימה ובהתקיים תנאי המיגון המפורטים ברשימה.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה