בקר לבשר במרעה טבעי

בקר לבשר במרעה טבעי

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסה לביטוח בקר לבשר במרעה טבעי, באחד משני מסלולים:

מסלול א - צר

תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק של בעלי-חיים המפורטים ברשימה, בעת הימצאותם בשטחי המרעה של המבוטח, למעט תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או ממגפות ו/או מהרעלה, ולמעט אבדן ו/או נזק הנובע מגניבה או מניסיון לגניבה.

מסלול ב - רחב

תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק של בעלי-חיים המפורטים ברשימה, בעת הימצאותם בשטחי המרעה של המבוטח, למעט אבדן ו/או נזק הנובע מגניבה או מניסיון לגניבה.

כמו כן ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי אבדן יכולת הרבעה לפרי-רבייה.

להורדת הצעה לביטוח בקר לבשר במרעה טבעי, לחץ כאן

 

 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה