הסבר לפוליסה

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

 

פוליסה זו מכסה את חבות המבוטח לגבי תביעות שהוגשו נגדו במהלך תקופת הביטוח, ואשר נגרמו על ידי מוצריו לאחר מכירתם.

משמעות תביעה בפוליסה זו היא:

 • קבלת תביעה או דרישה בכתב מצד שלישי במהלך תקופת הביטוח. או
 • הודעה בכתב מהמבוטח למבטח במהלך תקופת הביטוח, לגבי נסיבות העלולות לגרום לתביעה נגדו.

בנוסף לחריגים המקובלים, הפוליסה מחריגה בין היתר את:

 • ערך המוצר עצמו.
 • הוצאות נטישתו.
 • הוצאות פירוקו והרכבתו מחדש.
 • הוצאות איסופו מהשוק.
 • כל נזק שהתגלה לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימת הפוליסה.
 • כל תביעה הקשורה במוצרי תעופה ובמוצרים רפואיים.

בכפוף לאישורו המוקדם של המבטח למוצרים וליעדי המכירה שלהם (המופיעים בדף הרשימה), הפוליסה תורחב לכסות תביעות המוגשות מחוץ למדינת ישראל בגין מוצרי המבוטח, וזאת לפי החוק והשיפוט המקומי החלים במקום הגשת התביעה (פרשנות הפוליסה - לפי הדין הישראלי בלבד).

מאחר ופוליסה זו הינה, כאמור, על בסיס מועד הגשת התביעה (Claims Made) ולא על בסיס מועד קרות הנזק, חשוב לשמור על רצף ביטוחי בכל תקופת הפעילות.

למפעלים אשר הפסיקו פעילות, חשוב לרכוש כיסוי חבות מוצר המשכי (Run-Off), לכיסוי תביעות עתידיות אשר יוגשו לאחר הפסקת הפעילות בגין פעילות העבר. כיסוי זה ניתן לרכישה עד שבע שנים רצופות מיום הפסקת הפעילות, עם ירידה הדרגתית בפרמיה מדי שנה.

לאור אופייה המיוחד של הפוליסה אנו ממליצים למבוטחים לעיין ביסודיות בתנאי וחריגי הפוליסה ובמידע הרשום ברשימה, ולהודיע מיידית על כל אפשרות של תביעה בגין המוצרים.

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה