חלב גולמי

חלב גולמי

הסבר לפוליסת ביטוח חלב גולמי

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

 

פוליסה זו מכסה אובדן כספי הנובע מאובדן הכנסה, כתוצאה מפסילת חלב ו/או קנסות שהוטלו עקב פגמים בחלב, כמפורט להלן: מים, מראה, טעם, ריח, גופים זרים, אנטיביוטיקה, חומרים מעכבים, חמיצות ותסיסה עצמית; וכן מכסה הפוליסה נזק שגרם החלב הפגום למשלוחי החלב האחרים שבמיכלית ההובלה

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה