כוורות

כוורות

הסבר לפוליסת ביטוח כוורות

 

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

הפוליסה מכסה אבדן או נזק לכוורות באחד משני מסלולים.

במסלול הצר, הפוליסה אינה מכסה גניבה, הרעלה, מחלות, מגפות, פגיעה בכושר ייצור הדבש וכל סיבה אחרת שהוחרגה ממסלול זה.

במסלול הרחב הפוליסה מכסה:

א. אבדן או נזק לכוורות המפורטות ברשימה מכל סיבה שלא הוחרגה, כולל גניבתן מחצרי המבוטח וממשטחי מרעה מאושרים על-ידי מועצת הדבש ואשר פורטו ברשימה.

ב. פגיעה בכושר ייצור הדבש בכוורות המפורטות ברשימה - עקב שרב מתמשך ו/או גשמים רצופים במשך 30 ימים לפחות, הגורמים לירידת כמות הדבש המיוצרת באותה עונה בשיעור שמעל 40%,
   לעומת ממוצע הייצור העונתי ב-3 העונות המקבילות לפני קרות מקרה הביטוח

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה