כל הסיכונים דברי ערך ושונות

כל הסיכונים דברי ערך ושונות

פוליסה זו מכסה את המבוטח מפני אובדן או נזק פיזי ובלתי צפוי, שייגרמו לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו, בהתאם לתנאי פוליסה זו, מכל סיבה שהיא, למעט אלה המוצאות במפורש מכיסוי בפוליסה וברשימה.

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה