לולים

לולים

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה לביטוח בעלי כנף (עופות לפיטום ולהטלה) באחד ממספר מסלולים:

מסלול א - צר - לעופות לפיטום, להודים לפיטום ולמטילות ביצי מאכל בלבד

המסלול מכסה תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק של בעלי הכנף המפורטים ברשימה, בעת הימצאותם בלולים המפורטים ברשימה, למעט תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או ממגפות ו/או מהרעלה, ולמעט אבדן ו/או נזק הנובע מגניבה או מניסיון לגניבה.

מסלול ב - רחב - לעופות לפיטום

המסלול מכסה תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק ו/או גניבה של בעלי הכנף המפורטים ברשימה, בעת הימצאותם בלולים המפורטים ברשימה, למעט תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או מגפות.

מסלול רחב -ג - להודים לפיטום ולמטילות ביצי מאכל בלבד

המסלול מכסה תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק ו/או גניבה של בעלי הכנף המפורטים ברשימה, בעת הימצאותם בלולים המפורטים ברשימה, למעט תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או מגפות.

בנוסף ניתן לרכוש כיסוי בגין פגיעה תאונתית בבעלי-כנף בלולים, לולי-חושך ובתי-אימון - מבוקרים או מאולצים - ו/או בלולי-אוורור אורך בעלי/חסרי מנגנון נפילת וילון, במקרה של חוסר מתח חשמלי.

וכן ניתן להרחיב את הכיסוי ולרכוש הרחבה לכיסוי התפתחות בעל הכנף (משקל) - לעופות לפיטום, הודים לפיטום, אווזים לפיטום, ברווזים לפיטום ופרגיות להטלה (ביצי מאכל) ולרכוש הרחבה לכיסוי התפתחות בעל הכנף (הטלה) - לעופות להטלה (ביצי מאכל).

להורדת הצעה לביטוח  בעלי כנף לפיטום ולהטלה (ביצי מאכל), לחץ כאן

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה