מועצות אזוריות

מועצות אזוריות

פוליסה זו מיועדת לביטוח מועצות אזוריות ומעניקה כיסוי למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת מועצה אזורית.

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות שחלקן ניתן לרכישה באופן בודד לפי בחירת המבוטח.''; התוכן יהיה ''פוליסה זו מיועדת לביטוח מועצות אזוריות ומעניקה כיסוי למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת מועצה אזורית.
הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות שחלקן ניתן לרכישה באופן בודד לפי בחירת המבוטח.

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה