נאמנות עובדים

נאמנות עובדים

פשיעה, נאמנות ותרמית מחשב

פוליסה זו תשפה את המבוטח בשל נזק כספי ישיר שנתגלה לראשונה בתקופת הביטוח או תקופת הגילוי והנובע ישירות מאי יושר של עובדים, תרמית מחשבים והעברה בתרמית של כספים הנעשתה על ידי צד שלישי.

פוליסה זו תשפה את המבוטח בשל נזק כספי ישיר שנתגלה לראשונה בתקופת הביטוח או תקופת הגילוי והנובע ישירות מאי יושר של עובדים, תרמית מחשבים והעברה בתרמית של כספים הנעשתה על ידי צד שלישי.

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה