סוסים

סוסים

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסה לביטוח סוסים מפני:

א.   תמותה ו/או המתת חסד, של בעלי-חיים המטופלים באופן שוטף על-ידי וטרינר;

ב.   גניבה של בעלי-חיים - בעת הימצאותם בחצרים המפורטים ברשימה, ובעת שננקטו אמצעי מיגון ומנע, כפי שנדרשו על-ידי המבטח ופורטו ברשימה.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה