הסבר על הפוליסה

פוליסה משופרת לביטוח בתי עסק

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות הניתנות לרכישה לפי בחירת המבוטחים.

בפרק 3 - אנו מוצאים את הסייגים הכלליים לחבות המבטח לגבי כל פרקי הפוליסה ויש כמובן לשים לב לסייגים הנוספים המיוחדים המופיעים בכול פרק ופרק. בסייגים הכלליים אנו מוצאים בין היתר את חריגי המלחמה, טרור, נזקי טבע, זיהום אויר ומים, נזקים שמקורם בחומר גרעיני וזיהום רדיואקטיבי, וכו'.

פרק 4 - תכולת בית העסק מכסה נזק תאונתי מקרי ובלתי צפוי למכונות ציוד ומלאי עסקי של בית העסק, וזאת בכפוף כמובן לסייגים השונים ולגבולות האחריות לגבי פריטים מסוימים. קיימת בפרק זה החרגה לגניבה פשוטה ופריצה (אלא אם נרכש כיסוי פריצה בנפרד!) וכן לכספי בית העסק, אשר כיסוי לגביהם ניתן לרכישה בפרק אחר. בהרחבים לפרק אנו מוצאים כיסוי מוגבל לפינוי הריסות, שחזור מסמכים וביטוח נוסף. ניתן לבטח את מכונות וציוד בית העסק בערך כינון, בתנאי שיבוטחו במלוא ערכם כחדשים וכיסוי זה יצוין ברשימה.

פרק 5 - מבני בית העסק - פרק זה מבטח נזק למבני בית העסק כתוצאה מסיכונים מוגדרים ומפורשים, כדוגמת אש, ברק, התפוצצות, התבקעות מיכלים וצינורות. בנוסף מכסה פרק זה גם אבדן מוגבל לדמי שכירות, אולם מחריג במפורש כל נזק תוצאתי אחר.

בפרק 6 - אובדן רווחים, אנו מוצאים אפשרות לרכישת כיסוי לאבדן או נזק הנובעים כתוצאה מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח, בעקבות נזק המכוסה בפרקי הרכוש של הפוליסה (4, 5, 8), למעט נזק כתוצאה מגניבה, פריצה ומוצבה חשמלית, ובתנאי ששולם פיצוי למבוטח במסגרת פרקים אלו. בסיס הפיצוי הוא אבדן הרווח הגולמי עקב צמצום המחזור ו/או הגדלת הוצאות התפעול כתוצאה ממקרה הביטוח.

פרק 7 - הכנסות בית העסק על בסיס יומי, מאפשר רכישת פיצוי על בסיס סכום קבוע מראש לכל יום הפסקת פעילות בית העסק כתוצאה מנזקים המכוסים בפרקי הרכוש של הפוליסה (8,5,4), למעט נזק כתוצאה מפריצה, שוד או קלקול חשמלי, ואשר בגינם שולם פיצוי למבוטח. הפיצוי במסגרת פרק זה מוגבל ל-100 ימים.

פרק 8 - נזקי טבע מאפשר רכישת כיסוי לרעידת אדמה, סערה וסופה, שלג, ברד ושיטפון המוחרגים בסייגים הכלליים אשר בפוליסה. ההשתתפות העצמית ברעידת אדמה הינה 10% מסכום הביטוח לסיכון רעידת אדמה באתר המבוטח, לא פחות מ-7,500 $ אך לא יותר מ-1,250,000 $. ההשתתפות העצמית בנזקי סערה וסופה, שלג, ברד ושיטפון הינה 5% מסכום הנזק כאשר ההשתתפות מוגבלת למינימום של 2,500/5,000 $ ולמכסימום של 25,000 $ או 50,000 $, וזאת בהתאם לסכומי הביטוח.

בפרק 9 - אנו מוצאים תנאים וסייגים מיוחדים לפרקי חבות מעבידים וצד שלישי של הפוליסה, השונים במהותם מפרקי הרכוש.

פרק 10 - חבות מעבידים מכסה היזק גופני,  נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לעובדי המבוטח המפורטים ברשימה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בבית העסק המבוטח. אחריות המבטחים בפרק זה מוגבלת לסך של 1,500,000 $ למקרה ביטוח לעובד אחד ול-5,000,000 $ לסכום הפיצויים הכללי שעלול המבטח לשלם בגין כל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח . בין הסייגים אנו מוצאים חבות שחובה לבטחה בגין השימוש בכלי רכב, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם או היה חייב לשלם לעובד אשר ניפגע, העסקת עובדים בניגוד לחוקים בדבר העסקת נוער וכו'.

פרק 11 - אחריות כלפי צד שלישי מכסה את המבוטחים כנגד תביעות הנובעות בגין נזקים תאונתיים לגוף ולרכוש הנגרמים באחריותם על פי פקודת הנזיקין. גבולות אחריות המבטח למקרה ביטוח אחד ולכל תקופת הביטוח מופיעים ברשימת הפוליסה, ושונים לגבי כל מבוטח ומבוטח. בין הסייגים אנו מוצאים חבות המבוטח כלפי עובדיו וקבלניו, שימוש בכלי טיס, חבות כתוצאה ממוצרים שנמכרו או תוקנו, יעוץ או תכנון וכו'.

פרקים 12 - רכוש בהעברה ו-13 ביטוח כספים נותנים פיתרון ביטוחי לחוסר הכיסוי לסיכונים אלו  בפרק 4 תכולת בית העסק והינם כמובן ניתנים לרכישה לבחירת המבוטחים.

פרק 14 - מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני, מאפשר רכישת כיסוי לנזקים לציוד לעיבוד נתונים אלקטרוני ומכשור אחר, המפורטים ברשימה המצורפת לפוליסה, כתוצאה מאובדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי במשך תקופת הביטוח. ניתן לרכוש בפרק זה אף כיסוי לשחזור נתונים ולהוצאות תפעול נוספות, וחשוב לקרוא בעיון את התנאים והסייגים השונים הקשורים לכיסוי זה.

בפרק 15 - תנאים כלליים אנו מוצאים את התנאים החלים על כל פרקי הפוליסה, כגון הוראות ביטול, ביטוח חסר, התיישנות, חישוב הפיצוי וכו'.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה