פוליסת צד ג' משק וגידולי שדה

פוליסת צד ג' משק וגידולי שדה

פוליסת צד ג' משק וגידולי שדה

 

 לתשומת ליבכם: מדובר במידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים וחלק מהחריגים.

המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה זו מעניקה כיסוי לקיבוץ בגין חבותו על-פי דין בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, שגרם ל-:

9.1    נזק-גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

9.2    נזק-פיזי הנגרם לרכוש המוחשי של הצד השלישי.

שאירע בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, עקב פעילותו בתחום המדינה. זאת בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות, הכלולים בפוליסה או מצורפים לה, או שיצורפו לה באמצעות תוספת ו/או נספח.

נוסף על-כך ישפה המבטח את הקיבוץ בגין הוצאות המשפט הסבירות, שייעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח, וזאת אף מעל לגבולות האחריות.

ספורט אתגרי

 

 

 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה