צד ג' עסקית מוסדית

צד ג' עסקית מוסדית

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסה זו מכסה את המבוטח בגין אירוע תאונתי בלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, שגרם ל:

8.1    נזק-גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

8.2    נזק-פיזי הנגרם לרכוש המוחשי של הצד השלישי.

שיארע בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, עקב פעילותו בתחום המדינה. זאת בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות, הכלולים בפוליסה או מצורפים לה, או שיצורפו לה על-ידי תוספת ו/או נספח.

 

להורדת הצעה צד ג' עסקי, לחצו כאן

ספורט אתגרי

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה