קבלנים

קבלנים

פוליסה לביטוח קבלן מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש, באתר העבודה, לפרויקט או לחלק ממנו, וזאת מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על-פי חריגי פוליסה זו.

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה