רכוש המשק

רכוש המשק

פוליסה זו תשפה את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו, בתקופת הביטוח, בתחום המדינה, בתנאי שגבול אחריות המבטח בעבור כל פריט ופריט ברשימה, לא יעלה על הסכום הרשום בצדו, ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח.

המבטח ישפה את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו, בתקופת הביטוח, בתחום המדינה, בתנאי שגבול אחריות המבטח בעבור כל פריט ופריט ברשימה, לא יעלה על הסכום הרשום בצדו, ולא יעלה על סכום הביטוח הכללי לרכוש המבוטח.

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

ספורט אתגרי

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה