מידע וביטול – חוזר צירוף

ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא

 

העברת בקשות מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:

לקבלת מידע בהתאם לחוזר "צירוף לביטוח" (חוזר ביטוח 2016-1-7) בנושאי ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא ניתן לפנות בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום למייל: Info_haim@bth.co.il 

 

העברת בקשות לביטול פוליסה:

בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8(ו) לחוזר "צירוף לביטוח" (חוזר ביטוח 2016-1-7) יש להעביר באמצעות טופס הודעת ביטול מלא וחתום.

 

העברת בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת:

בקשה לחידוש פוליסה על פי המצוין לעיל יש להעביר באמצעות טופס בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת. יש להעביר בקשה לחידוש עבור כל פוליסה אותה הנך מעוניין לחדש.

 

לתשומת לבך:

יתאפשר לך להשיב לתוקף את הפוליסה שבוטלה ללא בחינה מחודשת של מצבך הרפואי וללא תקופת אכשרה נוספת וזאת בתוך 60 ימים מהמועד שבו בוטלה.
הפוליסה תחודש החל ממועד הביטול ותחוייב בתשלום הפרמיות בגין התקופה ממועד הביטול ועד מועד החידוש.
על אף האמור לעיל, מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה שבוטלה אשר ארע במהלך התקופה שבין מועד ביטולה לבין המועד שבו הודיע המבוטח על רצונו להשיב הפוליסה לתוקף – לא יכוסה.

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה