מילון מונחים - א

 

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

אבדן

 

אין מדובר באבידה – הכוונה לנזק לרכוש, ולא למקרה בו הרכוש הולך לאיבוד

Loss

אבדן גמור להלכה

קבע שמאי רכב מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך הרכב, הוא לפחות 50 אחוזים משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אבדן גמור;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986)

 

Total Loss in practice

אוטובוס

רכב מנועי המיועד להסיע שמונה אנשים או יותר מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כאוטובוס;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Bus

אוטובוס ציבורי

רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Public bus

איגרת חוב

מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה; (סעיף 1 לחוק החברות)

 

Bond

אמצעי שליטה

(1)        זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה;

(2)        הזכות למנות דירקטור של חברה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

הגדרה נוספת:

כל אחת מאלה:

(1)        זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)        הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולענין זה –

(1)        יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(2)        חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

(3)        הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4)        הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

(סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

 

Control Device

אסיפה כללית

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

General Assembly

אסיפה מיוחדת

אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Special General Assembly

אסיפת סוג

אסיפה של בעלי סוג מניות;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

 

אסיפה שנתית

אסיפה של בעלי המניות לפי סעיף 60 לחוק החברות;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Annual General Assembly

אקטואר ממונה

מבטח ימנה אקטואר לכל ענף ביטוח שבו עוסק המבטח, למעט ענפים שקבע המפקח, וניתן למנות אקטואר אחד לכמה ענפי ביטוח שבהם עוסק המבטח (סעיף 41 ד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

Appointed Actuary

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה