מילון מונחים - ב

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

ביטוח

יצירה של קופה המכילה את כספיהם של קבוצה גדולה של אנשים, שתשמש מקור לפיצוי יחידים מתוך הקבוצה על נזק שנגרם להם. בצורה כזו ניתן להקטין את הסיכון הכלכלי לכלל היחידים. הביטוח מגיע בצורת הסכם המבטיח את תשלום הפיצויים למבוטח במקרה של נזק או מוות, בהתאם לתנאים שסוכמו מראש.

 

Insurance

ביטוח אחריות

בביטוח בו חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי

 

Liability Insurance

ביטוח חסר

מצב בו בשעת כריתת החוזה סכום הביטוח פחות משוויו של הנכס המבוטח (סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח)

 

Under-insurance

ביטוח יתר

עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של הנכס המבוטח (סעיף 58 לחוק חוזה הביטוח)

 

Over-insurance

ביטוח כפל

בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות (סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח)

המונח חל גם על ביטוח אותו סיכון בסוגי ביטוח שונים – לדוגמא ביטוח נכסים וביטוח קבלנים.

Double Insurance

ביטוח תלוי תשואה

תכנית ביטוח שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח (סעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקים פיננסיים (ביטוח)

 

 

בית משותף

בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר ושאינו רשום כאמור.

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

Apartment building

בן משפחה

בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

Family member

בעל מניה מהותי

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

בביטוח חקלאי מדובר ביחידות שליטה ולא במניות.

Substantial shareholder

בעל עניין

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Person of interest

או

Interested Party

בעל פוליסה

אדם או חברה אשר נקוב בפוליסה כבעליה, המתחייב לשלם את הפרמיה בגינה. בביטוח פרטי בדרך כלל בעל הפוליסה הוא המבוטח. בביטוח מנהלים בעל הפוליסה הוא המעביד.

 

Policy Holder

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה