מילון מונחים - ד

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

דבוקת שליטה

מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Controlling shares

דוח תביעות

טופס המפרט את התביעות או את היעדרן של התביעות, אשר נשלח למבוטח על ידי חברת הביטוח.

 

 

דחיית תביעה על הסף

 

 

Striking out a claim in limine with prejudice

דיבידנד

כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Dividend

דירה

המבנה של הדירה או הבית הנזכרים ברשימה (בדף פרטי הפוליסה), מרפסות, צנרת, מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע, אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד.

אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

Apartment

דירה שאינה תפוסה

דירה שהיתה פנויה למעלה מששים ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

Unoccupied apartment

דירקטור

חבר בדירקטוריון של חברה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

בביטוח חקלאי חברים בוועד המנהל של האגודה

Director

דמי ביטוח

התמורה המשולמת בגין חוזה הביטוח

מכונה גם פרמיה

Insurance Premium

דף רשימה

ראו "מפרט"

 

Policy list

דרך

לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Road

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה