מילון מונחים - ה

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

הודעת דחייה

החלטת גוף מוסדי על דחיית תביעה.

(חוזר יישוב תביעות)

ההחלטה תימסר לתובע בכתב ותכלול את כל נימוקי הדחייה, לרבות פירוט של תנאי הפוליסה או התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, אשר בשלם נדחית התביעה

Declination notice

 

או

 

Declination letter

החזקה

בין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט (סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

הגדרה אחרת:

בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

(סעיף 1 לחוק החברות וסעיף 1 לחוק ניירות ערך)

 

Holding

המפקח על הביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (סעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

The Commissioner of Insurance

הסגת גבול

במקרקעין - כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין;

(סעיף 29 לפקודת הנזיקין)

במיטלטלין - לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר;

(סעיף 31 לפקודת הנזיקין)

 

Trespass

הצהרת בריאות

הצהרת המועמד לביטוח חיים או ביטוח בריאות או ביטוח תאונות אישיות על מצב בריאותו. ההצהרה מסתיימת בחתימת המועמד על ויתור על סודיות רפואית על מנת שחברת הביטוח תוכל לוודא את הפרטים המופיעים בהצהרה.

 

 

הצעת תיקון

אומדן נזק ראשוני שמבצע השמאי לפני או במהלך תיקון הרכב.

(חוזר השמאים)

 

 

הצמדה וריבית

על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה (סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח)

 

Interest

הקטנת נזק

 

ראו חובת הקטנת נזק

Mitigation of Damage

השתק

 

 

Estoppel

השתתפות עצמית

סכומים המנוקים מתגמולי הביטוח כאשר אלה משולמים בקרות מקרה הביטוח.

 

Excess

או

Excess of loss

התחייבות תלוית תשואה

התחייבות של המבטח לפי ביטוח תלוי תשואה, שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

(סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

 

התיישנות

 

 

Limitation Period

התיישנות בביטוח

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח (סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח)

 

Limitation in Insurance

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה