מילון מונחים - ח

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

חברה

חברה שהתאגדה לפי חוק החברות 1999, לפי פקודת החברות, פקודת החברות 1921 או פקודת החברות 1919;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Company

חברה אחות

חברה אשר בעלי המניות שלה זהים לבעלי המניות של המבטח;

(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), תשס"א-2001)

 

Sister company

חברה אם

חברה אשר מחזיקה ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של תאגיד או מכוח ההצבעה בו או חברה הרשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים של תאגיד כאמור או את המנהל הכללי שלו;

(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטחוניהולהתחייבויותיו), תשס"א-2001)

 

Mother company

חברה בת

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה;

(סעיף 1 לחוק החברות, וסעיף 1 לחוק ניירות ערך)

 

Daughter Company

חברת חוץ

תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Foreign Company

חברה מסונפת

חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה;

(סעיף 1 לחוק ניירות ערך)

 

 

חברה פרטית

חברה שאינה חברה ציבורית;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Private Company

חברה ציבורית

חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Public Company

חברה קשורה

חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

(סעיף 1 לחוק ניירות ערך)

 

Affiliate Company

חובת אמונים

נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה –

(1)        יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים;

(2)        יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה;

(3)        יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4)        יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

(סעיף 254 לחוק החברות)

 

Fiduciary duty

חובת הקטנת נזק

נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט (סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח)

 

Obligation to mitigate damages

חוזה ביטוח

חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב (סעיף 1 לחוק חוזה הביטוח)

 

Insurance Contract

חוזר השמאים

חוזר המפקח על הביטוח מספר 2007-1-8

(פוליסת משאיות של ביטוח חקלאי)

 

 

חוזר יישוב תביעות

חוזרגופיםמוסדיים2011-9-5

 

 

חומר מחשב

תוכנה או מידע (סעיף 1 לחוק המחשבים)

 

Computer Data

חוק הביטוח העותמאני משנת 1323

 

חוק משנת 1904 שהיה בתוקפו עד שנת 1981 ובוטל עם חקיקת חוק חוזה הביטוח

Ottoman Insurance law - 1323

חוק החברות, התשנ"ט-1999

 

 

The Companies Law - 1999

חוק המחשבים, התשנ"ה-1995

 

 

The Computer's Law - 1995

חוק העונשין, התשל"ז-1977

 

 

The Penal Law - 1977

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981

 

שמו שונה ל-

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981

The Insurance Services Control Law – 1981 או

The Control of Insurance Services Law – 1981

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981

 

בעבר נקרא חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981

The Financial Services (Insurance) Control Law - 1981

חוק השליחות, תשכ"ה-1965

 

 

Agency Law - 1965

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981

חוק הבא להסדיר את היחסים בין המבטח לבין המבוטח. החוק מבאר את חובותיה של חברת הביטוח כלפי המבוטח, והוא חלק מהחוזים להם כפופה חברת ביטוח ובהם: חוק החוזים, תשל"א -1971, חוק השליחות, תשל"ה – 1975, וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981.

 

The Insurance Contract Law - 1981

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

 

 

Securities Law - 1968

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961

החוק המסדיר את נושא ריבית והצמדה

 

Adjudication and Interest Law - 1961

חיסול מרצון

מבטח שהחליט על פירוקו או על חיסול עסקי הביטוח שלו, דרך כלל או בענף ביטוח מסויים (סעיף 63 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

Voluntary liquidation

חיתום

ההחלטה של חברת הביטוח באם ובאילו תנאים לבטח את המבוטח. ההחלטה כוללת תהליך בדיקה הבא לבחון את הסיכון הגלום בעריכת ההסכם עם המבוטח, באמצעות שאלונים ובדיקות רפואיות.

 

Underwriting

חריג

תנאי או סייג לחבות המבוטח או להקיפה (ראו סייג)

יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת

Exclusion

חתימה אלקטרונית

חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני, שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני; (סעיף 1 לחוק חתימה אלקטרונית)

 

Electronic signature

חתימה אלקטרונית מאובטחת

חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

(1)        היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה;

(2)        היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;

(3)        היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה;

(4)        היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה; (סעיף 1 לחוק חתימה אלקטרונית)

 

Secure electronic signature

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה