מילון מונחים - מ

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

מבוטח

האדם הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח; מי שלשמו או בשמו הסכים המבטח להוציא את הפוליסה ולשלם את תגמולי הביטוח במקרה של נזק או אובדן.

 

Insured

מבטח

הגוף אשר מתחייב לשפות את המבוטח במקרה של אובדן או נזק. מי שקיבל רשיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) או מי שקיבל רשיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)) (ההגדרה בסעיף 1 לחוק)

מבטח שלא קיבל רישיון אינו רשאי לשווק פוליסות בענפים להם לא קיבל רישיון.

Insurance Company

מבטח חוץ

תאגיד חוץ רשום בישראל העוסק בביטוח במדינת חוץ ונתון לפיקוח של שלטונות מדינת החוץ אשר ניתן לו רישיון מבטח חוץ והוא רשאי לפעול במדינת ישראל

(סעיף 1 לחוקהפיקוח)

 

Foreign Insurer Licensed in Israel

מדד

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

 

מוטב

האדם הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של התרחשות מקרה ביטוחי.

המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב זולתו (סעיף 11 לחוק חוזה הביטוח).

 

Benefactor

מונית

רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Taxi

מחירון

קובץ מחירים וכללים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב פרטיים מכל הדגמים, בין קונה מרצון ומוכר מרצון, שמתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין בו בכל עת;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986)

 

Price list

מחיקת תביעה על הסף

 

 

Striking out a claim in limine without prejudice

מנהל סיכונים

מנהל סיכונים שמונה לפי סעיף 41ד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

 

Risk Manager

מחשב

מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר (סעיף 1 לחוק המחשבים)

 

Computer

מידע

נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד (סעיף 1 לחוק המחשבים)

 

Information

מידע כוזב

מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם (סעיף 3 לחוק המחשבים)

 

False information

מיטלטלין

דומם או חיה, לרבות כסף, פרי עצים וגפנים, דגנים, ירקות ויבולים אחרים ומים, בין בתלוש ובין במחובר (סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Non – land property, Personal Property

מניה

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בדין ובתקנון;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Share

מספר זהות

(1)        לגבי חברה הרשומה בישראל - מספר הרישום;

(2)        לגבי חברה רשומה הרשומה מחוץ לישראל - המדינה שבה היא רשומה ומספר הרישום, אם יש לה מספר רישום;

(3)        לגבי תאגיד אחר שיש לו מספר רישום על פי דין - מספר הרישום שלו;

(4)        לגבי יחיד תושב ישראל - מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(5)        לגבי יחיד שאינו תושב ישראל - המדינה שבה הוצא הדרכון ומספר הדרכון;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

ID number

מספר חברה

ראה מספר זהות.

 

Company number

מעביד

מי שיש לו ביחסיו עם אדם אחר שליטה גמורה על הדרך שבו אדם אחר מבצע עבודה בשבילו, ואילו הוא עצמו אין עליו מרות דומה לגבי אותה עבודה (סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Employer

מעוול

 

 

Tortfeasor

מעוולים יחד

היה כל אחד משני בני-אדם או יותר חבים לפי הוראות פקודה זו, על מעשה פלוני, והמעשה הוא עוולה, יהיו חבים יחד על אותו מעשה כמעוולים יחד וניתנים להיתבע עליה יחד ולחוד.

(סעיף 11 לפקודת הנזיקין)

 

Joint Tortfeasors

מען

(1)        לגבי יחיד תושב ישראל - מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, ואם מסר מען אחר - המען שמסר;

(2)        לגבי יחיד שאינו תושב ישראל - מען מגוריו, ואם מסר מען אחר - המען שמסר;

(3)        לגבי חברה הרשומה בישראל - מען משרדה הרשום;

(4)        לגבי חברה הרשומה מחוץ לישראל - מען משרדה מחוץ לישראל, ואם מסרה מען בישראל - המען שמסרה;

(5)        לגבי תאגיד אחר שיש לו מען רשום על פי דין - מענו הרשום;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Address

מפרט

חלקה של הפוליסה המכיל את פרטי המבוטח ופרטי העסקה הספציפית.

מכונה גם "דף רשימה"

 

מקרקעין

קרקע, עצים, בתים, בנינים וקירות או מבנים אחרים; (סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Land (immovable property, estate in land, real estate, real property)

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה