מילון מונחים - נ

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

נגישה

פתיחתו או המשכתו של הליך נפל – למעשה, ובזדון, ובלי סיבה סבירה ומסתברת – נגד אדם, בפלילים או בפשיטת רגל או בפירוק, וההליך חיבל באשראי שלו או בשמו הטוב או סיכן את חירותו, ונסתיים לטובתו, אם היה ההליך עשוי להסתיים כך; (סעיף 60 לפקודת הנזיקין)

 

Malicious claim

נושא משרה

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

 

Officer

 

נזיקין

ענף משפטי, חלק מדיני החיובים, העוסק בפיצויים בגין נזק

 

Torts

נזק

אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה;

(סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Damage

נזק חלקי

נזק שלא הביא לאובדן מוחלט של הרכוש המבוטח, אבל גרם למבוטח נזק ממשי שהוא פחות מסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

 

Partial Damage

נזק מוחלט

נזק שהביא לאובדן מוחלט של הרכוש המבוטח, או נזק שהגיע לסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

ידוע בכינוי הלועזי "טוטל לוס"

Total Loss

נזק תאונתי

נזק שנגרם עקב אירוע תאונתי ואינו תוצאה של אירוע מתמשך, בליה או כליה

 

Accidental Damage

נזק תוצאתי

נזק עקיף, שלא נגרם ישירות באירוע הביטוחי אלא מהווה תוצאה של האירוע.

 

Consequential Damage

נכס

מקרקעין או מיטלטלין;

(סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Property

ניירות ערך

תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, למעט ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או בידי בנק ישראל, שנתקיים בהם אחד מאלה:

(1)        הם אינם מקנים זכות השתתפות או חברות בתאגיד ואינם ניתנים להמרה או למימוש בניירות ערך המקנים זכות כאמור;

(2)        הם מונפקים לפי חיקוק מיוחד;

(סעיף 1 לחוק ניירות ערך)

 

Securities

או

Bonds

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה