מילון מונחים - ס

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

סברוגציה

 

ראו: תחלוף

Subrogation

סוכן ביטוח

מי שעוסק בתיווך ביטוחים בין מבוטחים לבין מבטחים. (סעיף 32 לחוק חוזה הביטוח);

הגדרה אחרת:

מי שקיבל רשיון סוכן יחיד לפי סעיף 25 או מי שקיבל רשיון סוכן תאגיד לפי סעיף 26 (סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

Insurance Agent

סייג

תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה (סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח)

יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת

Exclusion

סיכון שנתבטל

מקרה ביטוח שאירע לפנות כניסת חוזה הביטוח לתוקפו, או נוצר מצב בו מקרה הביטוח אינו יכול  להתרחש

 

Cancelled risk

סכום ביטוח

סכום הנקוב בפוליסה, שהוא הבסיס לפרמיה, והסכום הכולל שבעל הפוליסה או המוטב יקבלו במקרה של אירוע ביטוחי. סכום זה מייצג את גבול האחריות של המבטח כלפי המבוטח ומהווה גורם מרכזי בחישוב הפרמיה.

 

Policy Limit

או

Insured Amount

סעד זמני

סעד שניתן להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין, לרבות צו עשה, צו לא תעשה, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בנכס, תפיסת נכסים, כינוס נכסים זמני, וכל סעד אחר שבית המשפט ייתן (סעיף 1 לתקנות סדר הדין האזרחי)

 

Temporary Relief

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה