מילון מונחים - ע

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

עגלה

רכב הנגרר על ידי בהמה;

(פקודת התעבורה [נוסח משולב])

 

 

עובד

 

 

Employee

עוולה

 

 

Tort

עיסוק בביטוח

התקשרות דרך עסק בחוזי ביטוח, למעט מתן אחריות למצרך או לשירות הנלווה לעיסוק עיקרי אחר של נותן האחריות(סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

 

Insurance Business

עניין אישי

ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Personal interest

עניין מהותי

תשובה לשאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח)

 

Material Matter

ענף ביטוח

עסקי ביטוח יסווגו לענפי ביטוח שיקבע שר האוצר (סעיף 13 לחוק הפיקוח על עסקיים פיננסיים (ביטוח))

מבטח יכול לשווק פוליסת ביטוח אך ורק בענפים בהם ניתן לו רישיון

Insurance Branch

עסקה

חוזה או התקשרות וכן החלטה חד צדדית של חברה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Transaction

 

עסקה חריגה

עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Extraordinary transaction

ערך כינון

הסכום הנדרש להחזרת רכוש שניזוק למצבו הקודם.

אם לא ניתן לתקן פריט שניזוק או עבד, יחשב ערך הכינון לפי עלות פריט חדש מאותו סוג או איכות.

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה