מילון מונחים - פ

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

פגיעה

נגיעה שלא כדין בזכות משפטית;

(סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Injury

פוליסה

מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (סעיף 2 לחוק חוזה הביטוח)

הגדרה נוספת:

כל הסכם ביטוח, לרבות הסכם לקבוצת מבוטחים שלא הוצאה על פיו פוליסה אישית לכל מבוטח;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה) התש"ם - 1980

חוזה ביטוח בין צדדים

Insurance Policy

פיצוי

סכום קבוע ומוסכם שחברת הביטוח תשלם בעת אירוע ביטוחי.

 

Compensation

פלט

סימנים, מושגים או הוראות, המופקים, בכל דרך שהיא, על ידי מחשב (סעיף 1 לחוק המחשבים)

 

Output

פלט כוזב

מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם (סעיף 3 לחוק המחשבים)

 

False output

פעולה

פעולה משפטית, בין במעשה ובין במחדל;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Action

או

Legal action

פעולה מהותית

פעולה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Material action

פקודת האגודות השיתופיות

פקודה משנת 1934 המסדירה את התאגדותן של אגודות שיתופיות.

 

 

פקודת הנזיקין

פקודה המסדירה את דיני הנזיקין

 

Tort Ordinance

פקנ"ז

פקודת הנזיקין

 

 

פרט מטעה

לרבות דבר העלול להטעות אדם סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות אדם סביר. (סעיף 42א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

Deceiving information

פרמיה

הסכום אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח בעבור הסכמת החברה לשלם פיצוי למבוטח במקרה של נזק למבוטח.

מכונה גם דמי ביטוח

Insurance Premium

פרנצ'יזה

הטבה הקיימת במוצרי אובדן כושר עבודה. בתום תקופת המתנה כאשר המבוטח מתחיל בקבלת הפיצוי החודשי, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי נוסף בגין תקופת ההמתנה.

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה