מילון מונחים - ר

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Auditing accountant

ריבית עונשית המוטלת על מבטח לפי סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח.

 

Special Interest

רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

הגדרה אחרת:

בביטוח רכב:

הרכב הנקוב במפרט, לרבות האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאבזרים הצמודים אליו שנקובים במפרט;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986)I

 

Vehicle

(1)        רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה;

(2)        רכב ששמאי רכב מוסמך קבע לגביו כי התקיימו בו אחד מאלה:

(א)        הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים;

(ב)        הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד;

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986)

 

Total loss motor vehicle

רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Motor vehicle

רכב המשמש, או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Commercial vehicle

רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Work vehicle

רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

הגדרה אחרת:

רכב פרטי כהגדרתו של מונח זה בפקודת התעבורה, לרבות רכב מסחרי כהגדרתו של מונח זה בפקודה שמשקלו עד 3.5 טון, למעט אופנוע.

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986)

 

Private motor vehicle

רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר;

(פקודת התעבורה [נוסח חדש])

 

Public motor vehicle

בין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט (סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

הגדרה אחרת:

- בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

(סעיף 1 לחוק החברות וסעיף 1 לחוק ניירות ערך)

 

Purchase

 

ראו: מפרט

 

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.

(סעיף 35 לפקודת הנזיקין)

 

Negligence

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה