מילון מונחים - ש

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

שווי הוגן

הסכום שתמורתו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות במהלך העסקים הרגיל בין קונה מרצון ומוכר מרצון שיש להם המידע הדרוש לצורך ביצוע העסקה;

(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), תשס"א-2001)

 

Fair value

שווי שוק

 

 

Market value

שומה

אומדן נזק סופי שמבצע השמאי לאחר תיקון הרכב.

(חוזר השמאים)

 

Evaluation

שיבוב

 

ראו: תחלוף

Subrogation

שינוי מהותי

(1)        שינוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;

(2)        שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצויין בה במפורש כענין מהותי;

(3)        דבר המגלה שתשובה לשאלה בענין מהותי היתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש.

(סעיף 17 לחוק חוזה הביטוח)

 

 

שליטה

היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)        הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2)        בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

(סעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח))

 

Control

שמאי

מי שרשום בפנקס השמאים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי

רכב), התש"ם 1980

(חוזר השמאים)

 

Loss adjustor

שמאי בית

שמאי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בשל קשר מיוחד עם המבטח, לרבות

שמאי שמתקיימים לגביו כל אחד מאלה:

א. שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח;

ב. שמאי שלמעלה מ 30%- מסך כל הכנסותיו משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים הם

מקבוצת הביטוח;

ג. חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ 5%- מאמצעי השליטה בה.

(חוזר השמאים)

 

In-house loss adjustor

שמאי חוץ

שמאי שאינו שמאי בית ואשר נכלל ברשימת שמאי החוץ

(חוזר השמאים)

 

External loss adjustor

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה