מילון מונחים - ת

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

תאגיד

יישות משפטית שהתאגדה על פי דין

 

Body corporate

תאונת עבודה

תאונה או מחלקת מקצוע אשר נגרמו תוך כדי ועקב העבודה, לרבות תאונה שנגרמה בדרך אל העבודה או ממנה.

 

 

תביעה

כל דרישה מגוף מוסדי למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח או לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור.

(חוזר יישוב תביעות)

 

Claim

תביעה נגזרת

תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Derivative claim

תגמולי ביטוח

התשלומים המשולמים בקרות מקרה הביטוח למבוטח

 

Insurance Benefits

תובע

מי שהציג תביעה לגוף מוסדי, למעט גוף מוסדי ולמעט מי שהיטיב במסגרת עיסוקו נזק שנגרם לאחר ובא בתביעה כלפי הגוף המוסדי להיפרע את הטבת הנזק כאמור.

(חוזר יישוב תביעות)

 

Claimant

תובענה

כל הליך אזרחי לפני בית משפט, לרבות קיזוז ותביעה שכנגד;

(סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Claim

תווכן לעניין ביטוח

 

 

Insurance Broker

תוכנה

קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתיפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב, והיא מגולמת, מוטבעת או מסומנת במכשיר או בחפץ, באמצעים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיים, אלקטרוכימיים, אלקטרואופטיים או באמצעים אחרים, או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן כלשהו או שהיא נפרדת ממנו, והכל אם אינה מיועדת לשימוש במחשב עזר בלבד (סעיף 1 לחוק המחשבים)

 

Computer Programme

תופס

אדם התופש מקרקעין כדין, או הזכאי כלפי בעל המקרקעין לתפוש אותם או להשתמש בהם, ובאין אדם כאמור בעל המקרקעין.

(סעיף 1 לפקודת הנזיקין)

 

Occupant

תחלוף

היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

 

מכונה גם סברוגציה או שיבוב

Subrogation

תכולה

כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, למעט הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלק מהדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט:

א.         כלי רכב מנועיים, קאראוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס;

ב.         בעלי חיים;

ג.          ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה;

ד.         חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם;

ה.         זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט;

ו.          בולי הכנסה ובולי דאר שאינם חלק מאוסף בולים;

ז.          כלי נשק, תחמושת וחמרי נפץ;

ח.         כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות;

ט.         פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים;

י.          ציוד ומלאי המשמשים לעסק;

יא.        פריטים המוחזקים בקומיסיון;

יב.        שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה.

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

 

תנאי כהונה והעסקה

תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Terms of employment

תעודת האגד

ראה תעודת התאגדות

 

Certificate of corporation

תעודת התאגדות

תעודה בחתימת הרשם המעידה על רישומה של חברה;

(סעיף 1 לחוק החברות)

נקרא גם "תעודת האגד"

Certificate of corporation

תקיפה

שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן נסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם, כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו.

(סעיף 23 לפקודת הנזיקין)

 

Assault

תקנון

תקנון של חברה כפי שהוגש לרשם בראשונה עם התאגדותה או כפי ששונה לפי דין;

(סעיף 1 לחוק החברות)

 

Articles of Association

תרופה

סעד הניתן על פי דין

 

Remedy

תשובה

תשובה שהשיב המבוטח בכתב לשאלה שהציג לו המבטח, (סעיף 4 לחוק חוזה הביטוח)

 

יצורף לפוליסה העתק מהתשובה

Answer

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה