שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')

מבוטח נכבד, אנו מפרטים לנוחיותך את תמצית הנחיות משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא מינוי שמאים לבדיקת והערכת נזקי הרכבים, וכן להליכים השונים עד להוצאת דו"ח השמאות הסופי.

א. מינוי השמאי
מיד לאחר קרות מקרה הביטוח וטרם תחילת התיקונים תוכל לבחור, מרשימת שמאי החוץ שלנו, שמאי לביצוע הערכת נזקי רכבך.
הרשימה כוללת מספר שמאים הפועלים באזורך, שכולם שמאים בלתי תלויים ושאינם  משמשים כשמאי בית לחברות הביטוח.
בכפוף להודעתך ולבקשתך, נוכל לבחור עבורך ולמנות שמאי אקראי מרשימת שמאי החוץ, ונודיעך מידית פרטיו המלאים.
במידה ותעדיף למנות שמאי אחר, שאינו מופיע ברשימת שמאי החוץ, עליך להודיענו מראש ולאפשר לנו לשלוח שמאי מטעמנו לבדיקת הרכב טרם תיקונו.
השמאי שימונה יפעל באופן בלתי תלוי ועל פי שיקול דעתו המקצועי בלבד, בכפוף לכל הוראות החוק, ובהליך עריכת הנזק לא תהיה מעורבות או השפעה של כל גורם אחר מלבדו.
רשימת שמאי החוץ שלנו נמצאת באתר, במשרדי סוכני הביטוח שלנו, ותועבר לרשותך מידית בהמשך לבקשתך.
אנו נישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוץ.

ב. הליכי השמאות והערכת הנזק
השמאי אשר מונה יערוך את הצעות התיקון או השומה לנזקים טרם תיקון הרכב, ויעביר עותק לרשותך, למוסך ולבטוח חקלאי.
הצעת התיקון והשומה של שמאי החוץ תהיינה הצעת התיקון והשומה הקובעות, אלא אם כן תודיע על רצונך לערער עליהם, זכות זאת שמורה כמובן גם לנו.
במידה ואנו נחליט על רצוננו לערער ולהעביר המחלוקת להכרעת שמאי מכריע נודיע לך על כך תוך יום מקבלת הצעת התיקון שהוכנה ע"י שמאי החוץ, או תוך שבוע ממועד העברת השומה, ונציג בפניך הצעת תיקון או שומה נגדית.
במידה ותחליט אתה לערער, עליך להציג טרם תיקון הרכב הצעת תיקון או שומה נגדית, ולא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לך השומה של שמאי החוץ.
כל מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות, תועבר להכרעת שמאי מכריע אשר יבחר מרשימת השמאים המכריעים שתורכב במשותף ע"י איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח, והחלטתו תחייב את הצדדים.
אנו נעביר לרשותך את דו"ח השמאות הסופי מיד עם קבלתו מהשמאי, כאשר הדו"ח יכלול בין היתר את ההערכה הכספית של הנזק, לרבות ירידת הערך, ואופן החישוב שבו בוצעה ההערכה.

ג. כללי
על מנת שתוכל לקבל במועד את הצעות התיקון והשומה מהשמאי, ואת דו"ח השמאות הסופי מאתנו, נבקשך לידע אותנו ואת השמאי מיד לאחר קרות מקרה הביטוח, לגבי הכתובת או דרך ההעברה המועדפת עליך לקבלת המידע (פקס, דואר אלקטרוני וכו').
באפשרותך להיעזר כמובן בסוכן הביטוח שלך, הן לגבי מינוי שמאי החוץ והן ככתובת למשלוח הצעות התיקון ודו"ח השמאות הסופי, ולצורך זאת עליך למנותו כנציגך לטיפול בתביעה.
כל הוראות הפיקוח בעניין זה הינן כמובן בנוסף לכל זכויותיך הנובעות מהפוליסה אשר ברשותך ומהוראות החוק, ובכל מחלוקת אשר תהיה לגבי הערכת הנזק תפוצה מידית בסכום אשר לא יהיה שנוי במחלוקת.
כאמור, מדובר בתמצית ובעקרי הדברים של הוראות הפיקוח בעניין זה.
בכפוף לבקשתך נוכל להעביר לעיונך את נוסח החוזר המלא. נוסחי הפוליסות ומידע נוסף לגבי הטיפול בתביעתך נמצאים באתר האינטרנט שלנו, ואנו עומדים לרשותך בכל שאלה או הבהרה נוספת.

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה