תנאי שימוש בשימוש ב WhatsApp

השימוש באפליקצית הוואטסאפ לצורך קבלת שירות מביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע”מ (“ביטוח חקלאי”) ו/או תאגידים שבשליטתה (“קבוצת ביטוח חקלאי”) נעשה על פי רצונו של הלקוח בלבד, והלקוח נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור. השימוש באפליקציה הינו בהתאם לתנאי השימוש של וואטסאפ. האפליקציה אינה מופעלת על ידי קבוצת ביטוח חקלאי אלא על ידי אחרים, קבוצת ביטוח חקלאי אינה שולטת בה, איננה מפקחת עליה ואינה ממליצה על השימוש בה. העובדה שקבוצת ביטוח חקלאי מאפשרת קבלת שירות באמצעות אפליקצית הווטסאפ אינה מהווה ערובה לאמינותה, לעדכניותה, לחוקיותה, ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולה.

מסיבה זו קבוצת ביטוח חקלאי אינה נושאת באחריות כלשהי לשימוש באפליקצית הוואטסאפ ו/או לשירותים השונים המוצעים בה ו/או לתכנים המופיעים בה ולכל תוצאה שתיגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או הסתמכות עליה. קבוצת ביטוח חקלאי לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באפליקציה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.
קבוצת ביטוח חקלאי רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות באפליקציה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לידיעתך, המידע שיועבר אודותיך באמצעות אפליקצית הוואטסאפ, הן על ידך והן על ידי קבוצת ביטוח חקלאי, עשוי לכלול מידע אישי רגיש והוא עשוי להישמר גם בידי וואטסאפ ו/או מי מטעמה. השימוש בשירות מהווה את הסכמתך לחלוק מידע אישי הקיים לקבוצת ביטוח חקלאי אודותיך עם וואטסאפ ולהעביר מידע עליך באמצעות האפליקציה, לרבות מידע אישי רגיש, וכן לאשר את שמירת המידע אודותיך בידי וואטסאפ, על כל הכרוך בכך. כמובן שתוכל בכל עת לחדול מקבלת השירות באמצעות האפליקציה.