מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע”מ (“ביטוח חקלאי”) בקשר עם מידע ו/או מידע אישי, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“מידע”, “מידע אישי” ו-“חוק הגנת הפרטיות” בהתאמה), שנמסר ו/או נאסף אודות לקוחות (כהגדרתם להלן) ו/או אחרים שלגביהם מוסר הלקוח מידע (“מקורבים”), בין באמצעות אתר האינטרנט שלנו, בין במסגרת המוצרים והשירותים שאנו מספקים ובין בדרכים אחרות.
אנו מכבדים את פרטיות לקוחותינו, ואוספים ומעבדים את המידע ו/או המידע האישי על מנת לאפשר לנו לספק ללקוחותינו את השירותים והמוצרים שלנו ולהגן על אינטרסים לגיטימיים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות החלות עלינו, כמפורט להלן.
יתכן שיחולו שינויים במדיניות פרטיות זאת מעת לעת, בהתאם לצורך ו/או לשינויים בדין. אנו ממליצים לשים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים על הלקוחות והמקורבים עם פרסומם.
מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות במדיניות פרטיות זו הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.

לעניין מדיניות הפרטיות:

“האתר” – אתר האינטרנט של ביטוח חקלאי.
“לקוח” – לרבות מבוטח, מבוטח פוטנציאלי, תובע ו/או תובע פוטנציאלי.
“תובע” – לרבות מי שהציג דרישה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח או לפי הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות אלו ולרבות צד ג’.
“נתונים” – (אלא אם נכתב אחרת) משמעם, לרבות מידע.

כללי

1.1. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש המופיעים באתר האינטרנט של ביטוח חקלאי (“תנאי השימוש”), ולמונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות אשר ניתנה להם בתנאי השימוש. הגדרות שלא הוגדרו במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש במפורש תהא להם המשמעות הקבועה להם בחוק הגנת הפרטיות. מובהר במפורש כי סעיף 11 (דין, שיפוט ושונות) של תנאי השימוש, יחול על מדיניות הפרטיות.
1.2. ללקוחות ולמקורבים אין חובה למסור את הנתונים שנאספים על ידי ביטוח חקלאי. יחד עם זאת, אי מסירת נתונים ו/או סירוב לאפשר לביטוח חקלאי לשמור אותם, יכולים שלא לאפשר לה להתקשר בהסכם עם לקוח ו/או לספק לו שירותים ו/או מוצרים מסוימים (לרבות פוליסות וכתבי שירות), או לספקם באיכות ירודה יותר. חלק מהנתונים נדרשת ביטוח חקלאי לאסוף ולשמור על פי הדין.
1.3. כל העושה שימוש באתר, ו/או באיזה מהמוצרים ו/או השירותים שמספקת ביטוח חקלאי נותן הסכמתו למדיניות הפרטיות, ומקבל על עצמו את תנאיה. אין באמור כדי לגרוע מהסכמה למדיניות פרטיות זו הניתנת בדרך אחרת. ככל שישנם תנאים והסדרים נוספים הנוגעים למי מהלקוחות או המקורבים, במסמכים הקשורים במוצרים ו/או בשירותים שמספקת ביטוח חקלאי, יחולו תנאים והסדרים אלה אף הם על הלקוחות ו/או המקורבים ו/או אחרים הקשורים באספקת השירותים ו/או המוצרים אותם מספקת ביטוח חקלאי (“ספקי השירותים”) לפי העניין.
1.4. מובהר כי מידע ו/או מידע אישי, שנמסר ו/או נאסף אודות הלקוחות ו/או מקורבים ו/או ספקי שירותים, הוא נכס של ביטוח חקלאי.

איסוף המידע
2.1. הנתונים נאספים באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים ו/או המוצרים ו/או התקשרויות של ביטוח חקלאי ו/או תאגידים שבשליטתה (“הקבוצה”) ו/או מי מטעמה. בין היתר נאספים נתונים שנמסרים בטפסי הצטרפות, טפסי תביעות, שיחות טלפון, התכתבויות, גלויות ומידע שיגיע מסוכני ביטוח, סוקרים, שמאים, חוקרים פרטיים, מומחים שונים (למשל רפואיים), עדים, ספקי השירותים, ועוד.
2.2. סוג הנתונים שנאספים ועיבודם תלויים בסוג הקשר של הקבוצה עם כל לקוח. איסוף ועיבוד הנתונים יכול שיעשה במערכות ממוחשבות על מנת לספק את השירותים ו/או המוצרים אותם הקבוצה מספקת ולהגן על אינטרסים לגיטימיים של הקבוצה, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ולשאר ההוראות הדין והרגולציה שחלות על הקבוצה.
2.3. מידע שנאסף נשמר במאגרי המידע של ביטוח חקלאי.

איזה מידע נאסף?
3.1. הקבוצה אוספת מידע ומידע אישי הקשור לאספקת המוצרים והשירותים שהיא מעניקה ללקוחותיה. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות או המוצר או מהות הקשר עם הלקוח, בין היתר את המידע הבא:
3.1.1. מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מספרי זיהוי (כגון מס’ תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה), תאריכים שונים (לידה, קבלת רישיונות, הנפקת תעודות), סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, צילומים, מעמד אישי, מצב משפחתי, סוג רכב ומספר רישוי.
3.1.2. מידע לגבי השכלה, הכשרה מקצועית, רישיונות, רקע תעסוקתי, כישורים, חברויות בארגונים מקצועיים.
3.1.3. מידע על מיקום, הכולל מידע על נסיעות לחו”ל, וכתובת מגורים ועבודה.
3.1.4. מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.
3.1.5. מידע רפואי, בריאותי ואישי, כגון אופי נהיגה והיסטוריית תאונות ותביעות, מידע על מצב רפואי, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, נכויות, תוצאות בדיקות, הרגלים כגון עישון, שתיית אלכוהול, תכונות פיזיות, והיסטוריה רפואית במשפחה.
3.1.6. מידע נוסף שנאסף במקרים מסוימים, כגון במקרים של סוגי ביטוח מסוימים או במקרה של חשש להונאה. מידע זה עשוי לכלול מידע גנטי (בכפוף לכל דין), מידע מחקירות פרטיות ומהליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים.
3.1.7. הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן.
3.1.8. מידע שזמין לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס”ד – 2004 וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
3.1.9. מידע הקשור למוצרי הביטוח והשירותים שהקבוצה מספקת ללקוחות, כגון זיהוי של רכוש מבוטח, טיסות לחו”ל, מספרי פוליסות, פרטי כיסוי וסיכון, סיבת נזק, היסטוריית תאונות או נזקים, מעמד הלקוח כמנהל או שותף או אינטרס בעלות או ניהול בארגון, וביטוחים נוספים בבעלות הלקוח.
3.1.10. מידע הכלול בתשובות שניתנות לשאלות הנשאלות לצורך זיהוי ואבטחה.
3.1.11. מידע ונתונים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו.
3.2. מידע ומידע אישי אודות מקורבים – כל המוסר מידע לקבוצה מצהיר לפניה שהוא עושה כן כדין וברשות. בכלל זאת, לקוחות המספקים מידע אודות מקורבים מצהירים כי יידעו מראש את אותם מקורבים כי יימסר מידע אודותם וכי קיבלו את הסכמתם למסירת המידע ולשימוש שיעשה בו בהתאם למדיניות הפרטיות.

מהן מטרות איסוף ועיבוד המידע?
4.1. הקבוצה משתמשת במידע הנמסר לה לשם אספקת השירותים ו/או המוצרים על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים. בכלל זאת נעשה שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:
4.1.1. הגשת הצעות והפקת פוליסות במוצרים או טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון המוצרים בקבוצה.
4.1.2. משלוח מידע על המוצרים, לרבות מידע שהקבוצה מחויבת לשלוח ומידע שימושי אחר. הצעת מידע על מוצרים ושירותים של הקבוצה ו/או צדדים שלישיים.
4.1.3. בחינת התקשרות עם לקוחות (לרבות לקוחות פוטנציאליים) ו/או מקורבים ו/או ספקי שירותים ו/או גורמים אחרים.
4.1.4. מתן שירותים ומוצרים, לרבות תקשורת עם הלקוחות והמקורבים בקשר למוצרי הקבוצה, טיפול בתביעות, הליכים משפטיים ובבקשות שונות.
4.1.5. ציות לדרישות חוקיות, כגון חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים וחוקים האוסרים על הלבנת הון; ניהול סיכונים; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות; הגנה על זכויות משפטיות של הקבוצה ושל אחרים.
4.1.6. קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
4.1.7. קבלת החלטות על מתן כיסוי ביטוחי או אשראי ובדיקת זכויות מבוטחים לתשלום.
4.1.8. שיפור השירותים והמוצרים של הקבוצה, לרבות ביצוע מחקרי שוק וסקרים ופיתוח מוצרים ו/או שירותים חדשים (לרבות מידע סטטיסטי).
4.1.9. שימור קשר עם לקוחות ו/או ספקי שירותים לרבות משלוח מידע מותאם אישית, משלוח הצעות למוצרים ו/או שירותים שונים (של הקבוצה או המסופקים על ידי צדדים שלישיים), דיוור ישיר ופרסומת כהגדרתם להלן.
4.1.10. טיוב המידע שנמצא בקבוצה בקשר עם הלקוחות והמקורבים, לרבות על ידי שימוש במאגרי מידע של צדדים שלישיים (למשל מאגרי מידע של רשויות רשמיות שביטוח חקלאי רשאית להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא בביטוח חקלאי).
4.1.11. טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.
4.1.12. העברת מידע לסוכן הביטוח, למבטחי משנה, למוסדות פיננסיים ושותפים עסקיים אחרים, לצורך אספקת שירותים, מוצרים וטיפול בתביעות.
4.2. הקבוצה עשויה לעשות שימוש במידע גם לשם מניעת הונאה ומימוש זכויותיה וזכיות אחרים על פי דין (לרבות בקשר עם פוליסות של מי מלקוחותיה). בכלל זאת, לשתף את המידע במרשמי התביעות אשר פתוחים בפני מבטחים אחרים. ביטוח חקלאי אף שומרת את הזכות לעשות שימוש במידע מתוך מרשמים שכאלה במסגרת טיפול בתביעות, בהצעות ליתן שירותים ו/או מוצרים ו/או ליתן או לדחות כיסוי ביטוחי.
4.3. לקוחות וספקי שירותים נותנים בזה את הסכמתם לעשות שימוש במידע שימסר (אם ימסר) אודותם, לרבות מכח צווים המתקבלים לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז-1967, ופקודת המסים (גביה), גם מעבר למטרות אותם צווים, לפי המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות.
4.4. הקבוצה עשויה להעביר לצדדים שלישיים ו/או להשתמש בנתונים שאינם מידע לצרכים שונים (אף מעבר למפורט לעיל), כגון מחקר ופיתוח. אנו ננקוט באמצעים כדי שנתונים כאמור יועברו באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

למי המידע יכול להיות מועבר?
5.1. הקבוצה מעבירה מידע לצדדים שלישיים כגון ספקי השירותים ולחברות הקבוצה. מסירת מידע לספקי השירותים ו/או לאותם צדדים שלישיים נעשית למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, על פי דין, לפי הרשאה ו/או לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים של ביטוח חקלאי, אותם ספקי שירותים ו/או של חברות הקבוצה.
5.2. העברת המידע נעשית בין היתר לגורמים הבאים:
5.2.1. ספקי שירותים, כגון בתי דפוס, חברות גרירה, סוכני ביטוח של ביטוח חקלאי.
5.2.2. מבטחי משנה, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, מומחים, מבקרים ושמאים.
5.2.3. קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
5.2.4. ספקי שירות לסיוע רפואי.
5.2.5. נותני שירותים בתחום אמצעי תשלום.
5.2.6 גורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע (לרבות כחלק מהליכים משפטיים או מול רשויות אחרות, ובכלל זאת בתגובה לבקשות ו/או צווים).
5.3. העברת מידע יכול שתעשה במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי ביטוח חקלאי (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות, ובלבד שמקבל המידע לפי האירועים האמורים יהיה כפוף להוראות מדיניות הפרטיות.
5.4. בהתאם להסכמתך, הקבוצה תהא רשאית להעביר מידע לשותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים, לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר (ראה פרק “אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר” להלן).
5.5. במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודות מי מהלקוחות ו/או המקורבים ו/או ספקי השירותים יצא את גבולות ישראל.
5.6. אין ביטוח חקלאי אחראית לשימוש שייעשה במידע לאחר העברתו לצד שלישי בכפוף לסעיף זה. הטיפול במידע שיועבר לצדדים שלישיים יהיה בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר
6.1. לקוחות נותנים בזה את הסכמתם (בין היתר במסגרת מסירת אמצעי ההתקשרות עמם) שביטוח חקלאי, מי מחברות הקבוצה ו/או מי מטעמן יצור עמו קשר, וישלח לו דיוור בנושאים שונים. אמצעי הקשר יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשת חברתית ואמצעים אחרים. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (“דיוור ישיר”) ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (בהתאמה “פרסומת” ו-“חוק בזק”).
6.2. כל לקוח רשאי לבקש להימחק מרשימת הדיוור המשמשת לדיוור ישיר, ושלא ישלח אליו דבר פרסומת (כהגדרתו בחוק בזק), זאת על ידי משלוח בקשה באמצעות האתר או לחילופין באמצעות פניה למוקד השירות בטלפון 8088* או בדואר אלקטרוני בכתובת servicebth@bth.co.il. מובהר כי גם עם קבלת בקשה להפסיק לקבל דברי פרסומת או להיגרע מרשימה המשמשת לדיוור ישיר, ביטוח חקלאי תוסיף לשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ודיוורים שאין מניעה בדין לשלוח לקהל לקוחותיה או לפרסם להם, או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.

זכות עיון במידע ותיקונו
כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שעליו, המוחזק במאגר מידע של ביטוח חקלאי. כדי לעשות זאת, יש להגיש בקשה בכתב לסוכן הביטוח או לפנות לביטוח חקלאי בדף יצירת הקשר. יש לציין את מספר תעודת הזהות וכן פרטי זיהוי נוספים שידרשו על מנת לזהות את המבקש לעיין במידע שעליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לביטוח חקלאי, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

האתר
8.1. ביטוח חקלאי אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר (“משתמשים”) מתוך מטרה לשפר את איכות השירות שהיא מעניקה באמצעותו או לעמוד על תחומי הענין של המשתמשים באתר.
8.2. ככלל, קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי ביטוח חקלאי במסגרת האתר:
8.2.1. נתונים כלליים על המשתמשים באתר (כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך זמן הביקור באתר וכד’);
8.2.2. מידע המכיל פרטים אישיים הנמסרים על-ידי המשתמשים מרצונם החופשי (כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכד’). מדובר במידע אשר המשתמשים בוחרים לספקו מרצונם או כאשר ביטוח חקלאי עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי. ביטוח חקלאי נעזרת במידע זה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה או המידע השונות של המשתמשים, בין היתר לצורך שיווק של מוצרי ביטוח.
8.3. ביטוח חקלאי עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות, אשר חלקן עשויות להיות מופעלות על ידי צדדים שלישיים (כמפורט להלן), כדי שתוכל לזהות משתמשים באתר, לאפשר שירות מהיר ו/או יעיל (בין היתר על ידי הימנעות ממילוי מחדש של פרטים אישיים שהמשתמש מילא בעבר) ופנייה עתידית למשתמשים (לרבות לצרכי שיווק) על בסיס פעולות שביצעו באתר, או על בסיס כל מידע נוסף שיתקבל מטכנולוגיות אלה ו/או באמצעותן. הטכנולוגיות האמורות כוללות בין היתר –
8.3.1. “עוגיות” (Cookies), שהן קוד, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי. אם אינך רוצה לקבלCookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עוגיות מאפשרות בין היתר לקבל מידע אודות האמצעי ממנו גולש המשתמש (מחשב, פלאפון וכו’) ודפי אינטרנט בהם ביקר.
8.3.2. משואות רשת (web beacons) שהן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין).
8.4. אתר ביטוח חקלאי מכיל רכיבים של צדדים שלישיים, כגון גוגל ומטה (פייסבוק). בין היתר, עשוי להיעשות שימוש ב Cookies וכן בשירותי סטטיסטיקה ופרסום נוספים של צדדים שלישיים , כגון של חברת Google תוך שימוש ב-Analytics Google, פיקסל Google Ads, וכן של חברת מטה, או של חברת hotjar, לשם ניתוח דפוסי השימוש באתר ושדרוגו, התאמת חוויית הגלישה, איפיון אירועים ופעולות בערוצים הדיגיטליים, וקבלת ממצאים סטטיסטיים ביחס לשימושים בשירותים.
הרכיב הזה עשוי לאפשר גם לגוגל ולמטה, לדעת בין היתר, באילו עמודים באתר המשתמש גלש, ולאסוף מידע מהשימוש באתר למטרות מדידה ופרסום מותאם מצידן. להרחבה בנושא –
לעיון במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של גוגל:

לעיון במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של מטה (פייסבוק):

לעיון במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של hotjar:

תשומת הלב כי למשתמש עומדת האפשרות לשינוי הגדרות המכשיר, באופן שיגביל את השימוש בקובצי Cookies  שונים. כמו כן, קיימת למשתמש אפשרות להסרת השימוש ב- Google analytics  ובשירותי צדדים שלישיים אחרים (וזאת על-פי תנאי השירותים של הצדדים השלישיים). 
8.5. ביטוח חקלאי שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר סקרים ו/או שאלונים מעת לעת. במסגרת סקרים ו/או שאלונים אלה יתבקשו משתמשים למסור מידע. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע.
8.6. יובהר, כי מדיניות הפרטיות של ביטוח חקלאי אינה מתייחסת לתנאי שימוש, מדיניות פרטיות, תכנים ומידע, אבטחת מידע, או כל פרקטיקה של צד שלישי כלשהו. בין היתר, באתרים אשר מתבססים ומנוהלים על ידי צדדים שלישיים (כגון: מטה, גוגל), בהם ביטוח חקלאי מעמידה מידע כללי, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע מתבססים על מדיניות אתרים אלה של אותם צדדים שלישיים. מומלץ להימנע מחשיפת מידע אישי באתרים אלה, שמטרתם לספק מידע כללי בלבד. כן מומלץ לבחון מראש את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים אלה. ראו גם סעיף 5. לתנאי השימוש באתרנו: תנאי שימוש – ביטוח חקלאי (bth.co.il)

אבטחת מידע פטור מאחריות
9.1. ביטוח חקלאי נוקטת באמצעי האבטחה הנהוגים בתעשייה, לרבות אמצעי האבטחה הנדרשים לפי דין. יחד עם זאת, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית או איומים אחרים. ביטוח חקלאי לא תהא אחראית לנזק שיגרם בקשר עם חדירה בלתי מורשית ו/או פריצות למערכות ו/או למאגרי המידע שלה. להרחבה בנוגע לאופן אבטחת המידע באתר, ראה מסמך אבטחת מידע.
9.2. לקוח שאישר לביטוח חקלאי לקבל או להעביר מידע באמצעות ערוצים מקוונים ו/או כלים טכנולוגיים, לרבות באמצעות המידע האישי ללקוח באתר, מאשר שידוע לו כי אין בכלים אלה אפשרות זיהוי פיזי של הלקוח, וכי בפעולות באמצעים אלה יתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וחשיפה של פרטים אודותיו (למרות אמצעי אבטחה שביטוח חקלאי נוקטת בהם). הלקוח משחרר את ביטוח חקלאי מכל אחריות או חבות בקשר עם כך, ומאשר כי ביטוח חקלאי תהא רשאית להקליט (בחלק מהמקרים או כולם) את התקשורת שתתקיים עמו באמצעים אלה.

קבוצת ביטוח חקלאי
בקבוצת ביטוח חקלאי, כהגדרתה בסעיף 2.1, נכללות גם:
10.1. משקי ביטוח מקבוצת ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח (2011) בע”מ, ח.פ. 514630250.
10.2. “עתודות” – קרן פנסיה לשכירים ולעצמאיים בע”מ, ח.פ. 511789190.
10.3. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ, ח.פ. 514855634.
10.4. כנעני סוכנות לביטוח (2010) בע”מ, ח.פ. 514443910.
10.5. משקי טנא סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ, ח.פ. 514851393.
10.6. משקי פלמחים סוכנות לביטוח (2021) בע”מ, ח.פ. 516358603.