מוסדות החברה

מבנה אחזקות החברה

*יחידת השתתפות אחת בביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ מוחזקת בנאמנות על ידי ניהול סיכונים – אגודה שיתופית חקלאית בע”מ עבור אחזקות ביטוח חקלאי וניהול סיכונים – אגודה שיתופית חקלאית בע”מ.

 

“אחזקות ביטוח חקלאי וניהול סיכונים – אגודה שיתופית חקלאית בע”מ” (להלן: “אגודת האחזקות”) הינה הבעלים של ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע”מ (“ביטוח חקלאי“) ומחזיקה ב-100% מהונה. אגודת האחזקות הינה אגודה שיתופית בבעלות כ- 290 תאגידים מהמגזר הקיבוצי  (המחזיקים בכ- 83% מהונה) ותאגידים מקבוצת משקי הקיבוצים (המחזיקים בכ- 17% מהונה).

יחידת השתתפות אחת בביטוח חקלאי מוחזקת בנאמנות על ידי ניהול סיכונים – אגודה שיתופית חקלאית בע”מ עבור אגודת האחזקות.

ביטוח חקלאי מחזיקה ב- 100% ממניות “ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ”, ב- 100% ממניות “משקי ביטוח מקבוצת ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח (2011) בע”מ”,  וב- 50% ממניות “עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע”מ”.

“ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ” (לשעבר “משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע”מ”) הינה חברת בת בשליטה ובעלות מלאה של ביטוח חקלאי, הסוכנות משווקת פוליסות בתחום הביטוח הכללי.

“ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ” מחזיקה ב-80% מהון המניות של “כנעני סוכנות לביטוח (2010) בע”מ”, הסוכנות מורשית לפעול בכל ענפי הביטוח והיא מהווה זרוע שיווק וחיתום מרכזית של האגודה בצפון.

“ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ” מחזיקה ב-100% מהון המניות של “משקי טנא סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ”. משקי טנא משווקת פוליסות ביטוח חיים, בריאות, סיעוד, תאונות אישיות, משכנתא, נסיעות לחו”ל, פנסיה גמל והשתלמות ומעניקה שירותי ניהול כספים במגוון אפיקים בשוק ההון.

“ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ” מחזיקה ב-60% מהון המניות של “משקי פלמחים סוכנות לביטוח (2021) בע”מ”.  הסוכנות מורשית לפעול בכל ענפי הביטוח והיא מהווה זרוע שיווק וחיתום מרכזית של האגודה במרכז ובדרום.

“משקי ביטוח מקבוצת ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח (2011) בע”מ” – לא פעילה כסוכנות ביטוח.

“עתודות”-  קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע”מ. החברה פועלת בתחום ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, הינה חברת בת בשיעור החזקה של 50% ביטוח חקלאי

 • דורון סט יו”ר הועד המנהל
 • פזית כהן חזות מנכ”לית
 • רו”ח דניאל שפירא סמנכ”לית, מנהלת אגף כספים
 • עו”ד ליטל ענבר סמנכ”לית, מנהלת אגף אלמנטרי
 • הדס בז’ה סמנכ”לית, מנהלת אגף ביטוח משנה ומטה ביטוח
 • רונן דביר סמנכ”ל, מנהל אגף מערכות מידע
 • רו”ח מאור שטרן סמנכ”ל, מנהל אגף ניהול סיכונים
 • גלית אורן סמנכ”לית, מנהלת אגף משאבי אנוש ומטה
 • שירן מאור אלקיים סמנכ”לית, אקטוארית ראשית, מנהלת אגף אקטואריה ואנליזה
 • אירית אלקיים מנהלת אגף ביטוחי פרט
 • עו”ד לימור טבוך ממונה על פניות הציבור, ממונה ציות ואכיפה
 • עו”ד גד אזור יועץ משפטי
 • רו”ח גלי גנה מבקר פנימי

האסיפה מתכנסת לפי הצורך ולפחות אחת לשנה כדי לאשר את הדו”חות הכספיים, לקבל מידע שוטף על התנהלות החברה ולהכריע בעניינים עקרוניים. תפקידי האסיפה וסמכויותיה מפורטים בתקנון האגודה ובהוראות הדין הרלוונטיות.

צוות ניהולי מצומצם הכולל את מנכ”ל האגודה ומנהלים בכירים נוספים. ההנהלה מתכנסת לפי הצורך ולפחות פעם בחודש. ההנהלה דנה בכל העניינים הקשורים בפעילות השוטפת של האגודה בנושאי חיתום, תביעות, כספים ונושאים אחרים. כמו כן דנה ההנהלה בנושאי קביעת מדיניות, יעדים ותכנון לעתיד. החלטות מסוימות של ההנהלה כפופות לאישור הועד המנהל ובמקרים מסוימים גם של אורגנים נוספים.

 • פזית כהן חזות מנכ”לית
 • רו”ח דניאל שפירא סמנכ”לית, מנהלת אגף כספים
 • עו”ד ליטל ענבר סמנכ”לית, מנהלת אגף אלמנטרי
 • הדס בז’ה סמנכ”לית, מנהלת אגף ביטוח משנה ומטה ביטוח
 • רונן דביר סמנכ”ל, מנהל אגף מערכות מידע
 • רו”ח מאור שטרן סמנכ”ל, מנהל אגף ניהול סיכונים
 • גלית אורן סמנכ”לית, מנהלת אגף משאבי אנוש ומטה
 • שירן מאור אלקיים סמנכ”לית, אקטוארית ראשית, מנהלת אגף אקטואריה ואנליזה
 • אירית אלקיים מנהלת אגף ביטוחי פרט

הועד המנהל הוא הגוף האחראי למעשה על תפקודה של האגודה ועל ניהולה השוטף. מספר החברים בוועד נע בין 8 ל-12, והם ממונים על ידי חברי האגודה. שלושה מחברי הועד הינם חברים בלתי תלויים שאינם קשורים למערכת הקיבוצית. הועד המנהל גם בוחר מתוכו את היו”ר. באמצעות המנכ”ל והיו”ר מקבל הועד המנהל דיווחים שוטפים אודות התנהלות האגודה, והוא מתכנס בתדירות של כאחת לחודש כדי לקבל החלטות ולקבוע מדיניות. תפקידי הועד המנהל וסמכויותיו נקבעו בהתאם לתקנון האגודה ולהוראות הרגולציה (לרבות הוראות הממונה על שוק ההון).

חברי הועד המנהל:

 • דורון סט יו”ר
 • רו”ח צילה דסקל (דח”צ, דב”ת)
 • מיכה דרורי 
 • יעקב נימקובסקי (דח”צ, דב”ת)
 • עדית גרפונקל 
 • גבריאל איכנולד 
 • שרון שלזינגר 
 • עדה מרקמן (דח”צ, דב”ת)
 • אלון פלד

ועדת המאזן ממונה ע”י הועד המנהל, מתכנסת מידי תום כל רבעון, בוחנת ודנה בדוחות הכספיים של האגודה טרם הצגתם לאישור הועד המנהל.

חברי ועדת המאזן:

 • צילה דסקל יו”ר (דח”צ, דב”ת)
 • דורון סט (חבר ועד, יו”ר הועד המנהל)
 • עדה מרקמן (דח”צ, דב”ת)
 • יעקב נימקובסקי (דח”צ, דב”ת)

ועדת ההשקעות פועלת בהתאם להוראות הרגולציה הרלוונטיות ולרבות הוראות הממונה על  שוק ההון, מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה ועוסקת בבקרה ויישום מדיניות ההשקעות כפי שאושרה ע”י הועד המנהל.

רשימת חברי ועדת השקעות:

 • יעקב נימקובסקי יו”ר (דח”צ, דב”ת)
 • צילה דסקל (דח”צ, דב”ת)
 • דורון סט (חבר ועד, יו”ר הועד המנהל)
 • ערן בן-שושן

 

לאגודה ועדת ביקורת הממונה ע”י הועד המנהל. רוב חברי הועדה הינם דב”תים והיא מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה, בהתאם לצרכי האגודה. ועדת הביקורת עוסקת בביקורת על פעילות האגודה בהיבטים שונים וכן במילוי תפקידים שונים על פי דין.

רשימת חברי ועדת הביקורת:

 • צילה דסקל יו”ר (דח”צ, דב”ת)
 • יעקב נימקובסקי (דח”צ, דב”ת)
 • עדה מרקמן (דח”צ, דב”ת)

ועדה זו פועלת בהתאם לדרישות הפיקוח להערכות מתאימה ליישום בישראל של הדירקטיבה אשר תהיה נהוגה במדינות האיחוד האירופי שמטרתה הבטחת כושר הפירעון של מבטחים, הלימות הון, קביעת סטנדרטים למדידת סיכונים וכו’. הועדה עוסקת במעקב אחרי התקדמות הפרויקט באגודה ומתכנסת לפי הצורך.

חברי ועדת SOLVENCY II:

 • צילה דסקל יו”ר (דח”צ, דב”ת)
 • דורון סט יו”ר (חבר ועד, יו”ר הועד המנהל)
 • עדה מרקמן (דח”צ, דב”ת)
 • יעקב נימקובסקי (דח”צ, דב”ת)

ועדת הביקורת פועלת גם כועדת התגמול, אשר מתכנסת מעת לעת ולפי הצורך, ולא פחות מאחת לשנה.

תפקיד הועדה, בין היתר, לסייע בקבלת החלטות בכל הקשור לניהול התקין של תחום ניהול סיכוני סייבר, מתוך ראיה אינטגרטיבית של התחום ברמה כלל ארגונית, לבצע מעקב אחר יישום תכנית העבודה בתחום ניהול סיכוני סייבר, ולדון בתוצאות הערכת סיכונים ובתכנית להפחתתם. הועדה מתכנסת 4 פעמים בשנה.

חברי ועדת היגוי לניהול סיכוני סייבר:

 • פזית כהן חזות, יו”ר (מנכ”לית)
 • רונן דביר (סמנכ”ל, מנהל אגף מערכות מידע)
 • יניב משען (מנהל הגנת סייבר וממונה על אבטחת מידע)
 • רו”ח מאור שטרן סמנכ”ל, מנהל אגף ניהול סיכונים