הסבר על תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש”), מסדירים את תנאי השימוש באתר של ביטוח חקלאי בכתובת: http://www.bth.co.il (“האתר”) על ידי המשתמש או המנסה לעשות שימוש בו (להלן: “המשתמש”), לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, תכנים ושירותים הכלולים באתר או הזמינים תחת קישורים המופיעים בו (לרבות קישורי עומק).

1. כללי, הסכמה ותחולה
1.1. תנאי מדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות”) ותנאי אבטחת המידע (“תנאי אבטחת המידע”), הזמינים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי אבטחת המידע, בקפידה באופן תדיר ולפני כל שימוש באתר, בשים לב לכך שתנאים אלו יכולים להשתנות מפעם לפעם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש , מדיניות הפרטיות או תנאי אבטחת המידע, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר. כל שימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאי מתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי אבטחת המידע.
1.2. תנאי השימוש או האתר מתייחסים באופן שווה לשני המינים, ליחיד ולרבים, והשימוש בלשון זכר או בלשון יחיד או רבים, הוא מטעמי נוחות בלבד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.
1.3. לצורך תנאי השימוש משמעם של המונחים הבאים יהיה כדלקמן: (א) “ביטוח חקלאי” – ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ, ולמעט אם צוין אחרת, בנוגע לכל זכות המוענקת במסגרת תנאי השימוש יראו גם את כל החברות ו/או האגודות הבנות ו/או צדדים קשורים אליה כבעלות אותן זכויות. “צד קשור” משמע לרבות החברות ו/או האגודות הבנות ו/או החברות ו/או האגודות הקשורות אל ביטוח חקלאי, או כל החברות ו/או האגודות הבנות ו/או החברות ו/או האגודות הקשורות למי מהם ו/או בעלי המניות של כל אלו, הפועלים מטעמם, לרבות סוכני ביטוח, ספקי שירותים (כהגדרתם במדיניות הפרטיות) וספקי תוכן שונים; ו- (ג) “מידע” – כל חומר, מידע או נתון, מכל סוג שהוא ובכל פורמט, ובכלל זה מידע ומידע אישי כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

2. האתר והשימוש בו
2.1. ביטוח חקלאי מעניקה למשתמש רישיון, לא בלעדי, בר ביטול, לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) באתר, והכל בכפוף לתנאי השימוש (“הרישיון”). למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ”י דין, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של הקיים ו/או הזמין באתר, ללא אישור מראש ובכתב מאת ביטוח חקלאי(הרשאית להימנע ממתן אישור כאמור או להתנותו בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובלי שתידרש לתת נימוקים לעניין).
2.2. ביטוח חקלאי רשאית, לסרב ליתן רישיון שימוש באתר, או בכל חלק ממנו, למשתמש או לשלול, בכל עת, את הרישיון או הזכויות המוענקים למשתמש תחת תנאי שימוש אלו, או לחסום את הגישה של המשתמש לאתר, או לכל חלק ממנו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובה למתן הודעה כלשהי למשתמש בקשר לכך. ביטוח חקלאי רשאית, בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באמצעות האתר ו/או כל חלק מהם, וזאת ללא חובה למתן הודעה כלשהי למשתמש בקשר לכך. ביטוח חקלאי רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה וללא חובה ליתן התראה מוקדמת או הודעה, להפסיק את השימוש באתר, או בחלקו, מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. מובהר, כי ביטוח חקלאי בשום אופן אינה מתחייבת לבצע עבודות תחזוקה מכל סוג שהוא לאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח חקלאי רשאית לסרב או לשלול את הרישיון לשימוש באתר ו/או לחסום גישה של משתמש מסוים לאתר, או לכל חלק ממנו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש הפר את תנאי השימוש; (ב) המשתמש מסר מידע או פרטים שגויים; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בביטוח חקלאי או במשתמש כלשהו או צד שלישי אחר או בפעילות התקינה של האתר.
2.3. מסמכים נוספים. המידע באתר הינו מידע כללי בלבד. המידע באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי ביטוח חקלאי וכן אינו תמיד מביא בחשבון את מלוא הנתונים הקשורים למשתמש. המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדויק ו/או לא מעודכן, ומאשר כי ביטוח חקלאי לא תהא אחראית בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מקיום שגיאות או אי דיוקים כאמור. התקשרות עם ביטוח חקלאי, תעשה רק בהתאם לתנאי הפוליסות, תכניות הביטוח או התקנונים של ביטוח חקלאי ו/או כל מסמך כתוב ומחייב אחר שיחתם מול ביטוח חקלאי (להלן: “המסמכים הנוספים”). בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר ו/או בכל מסמך המפורסם באתר לבין האמור במסמכים הנוספים, האמור במסמכים הנוספים יגבר. בפרט, המשתמש מודע לכך שנוסח המסמכים הנוספים אינו בהכרח זהה לנוסח כלשהו המופיע באתר, גם אם מסמך כלשהו מהמסמכים הנוספים זמין להורדה באתר. אי לכך, במידה והמשתמש קיבל מסמך כלשהו מהמסמכים הנוספים, עליו לקרוא אותו בקפידה, ולהסכים לתנאיו, ובמידה ובחר להתקשר עם ביטוח חקלאי לאחר קבלת המסמכים הנוספים, יראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי המסמכים הנוספים, ולכך שתנאים אלו גוברים, לפי העניין, על תנאים סותרים הכלולים באתר (לרבות במסמכים הכלולים בו).
2.4. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיע בו ו/או התוכנה שעליה מבוסס האתר, ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (AS IS), וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאים אלה מצד ביטוח חקלאי או מי מהצדדים הקשורים, לרבות לא בקשר להתחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, ובכלל כך מצגים ו/או התחייבויות כאמור בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, הזמינות, רציפות השימוש ו/או תכונות של האתר והמידע בו וכן השימוש בהם ו/או התאמתם למטרה או לצורך מסוים כלשהו.
2.5. אין באמור באתר (לרבות בתכנים הכלולים בו) משום הצעה, שידול או ייעוץ, בין כללי ובין כזה המתחשב בצרכיו האישיים של המשתמש, לביצוע עסקאות עם ביטוח חקלאי ו/או כל גורם אחר ואין בהם כדי להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המשתמש. ביטוח חקלאי ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי המומחה בתחום הרלוונטי לפני ביצוע כל עסקה עם ביטוח חקלאי או הסתמכות על מידע כלשהו המופיע באתר. האחריות על שימוש במידע האמור באתר הינה על המשתמש בלבד, ביטוח חקלאי לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא, בגין כל נזק או הפסד, בין ישיר ובין תוצאתי, הקשור בשימוש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או בקבלתו ו/או בהסתמכות עליו.
2.6. חשבון אישי מקוון ונתוני רישום. כחלק מהשירותים שניתנים באתר ביטוח חקלאי, ביטוח חקלאי מאפשרת לחלק מהמשתמשים לקבל נתונים מסוימים באמצעות האתר ולעדכן חלק מפרטיהם באופן מקוון (“חשבון אישי מקוון”). השימוש בחשבון האישי המקוון מיועד רק למשתמשים רשומים שהוקצו להם אמצעי גישה כגון שם משתמש וסיסמא (“אמצעי גישה”). במסגרת הליך הרישום יכול והמשתמש יתבקש לספק נתונים מסוימים, כגון ת.ז, שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד (“נתוני הרישום”). המשתמש אינו חייב למסור את נתוני הרישום, כולם או חלקם, אך מבלי למוסרם יתכן והמשתמש לא יוכל ליהנות מהשירותים או השימושים הניתנים במסגרת החשבון האישי המקוון. במידה ומשתמש מסוים קיבל אמצעי גישה (כגון שם משתמש וסיסמא) עליו לשמור על פרטים אלו, בסודיות מוחלטת, ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם (לרבות הימנעות משמירת נתונים אלו על גבי ציוד הקצה, כהגדרתו להלן, של המשתמש). השימוש באמצעי גישה (לרבות המשתמש והסיסמא) הינו אישי בלבד, והמשתמש רשאי להשתמש אך ורק באמצעי הגישה שהוקצו לו (ככל שהוקצו לו). המשתמש (א) מאשר שכל שימוש שיעשה במי מאמצעי הגישה (לרבות שם המשתמש והסיסמא) שלו יראו בו כאילו נעשה על ידו; (ב) מתחייב לשאת בכל נזק אשר יגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם נעשה על ידי אחר) ופוטר את ביטוח חקלאי מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור.

3. התחייבויות והצהרות המשתמש
3.1. המשתמש מסכים מצהיר ומתחייב כדלקמן: (א) ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון, הנובע מכל שימוש שייעשה באתר (לרבות בכל הנוגע למידע המשתמש ולרבות ביחס לאחרים לגביהם הוא מוסר מידע); (ב) לא להשתמש ולא לבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי תנאי השימוש; (ג) לא להשתמש באתר (לרבות במידע ובשירותים הכלולים בו) למטרה בלתי חוקית כלשהי; (ד) לא לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על האתר, על מידע של המשתמשים באתר, על החומרה התומכת באתר או על התכנים של האתר; (ה) לא לעשות שימוש באתר, או במידע הכלול בו, בכל דרך שהיא, על מנת לפגוע בפרטיות משתמש אחר, ו/או על מנת להסב נזק כלשהו לאחר או פגיעה כלשהי באחר; (ו) לא להציב את האתר, או כל חלק ממנו (לרבות צירוף של חלק או היבט של התכנים הכלולים בו), בתוך מסגרת של אתר או פלטפורמה אחרים או כחלק מהם; (ז) לא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או ליצירת אוסף של התכנים הכלולים בו; (ח) לא לאסוף ו/או לאגור מידע על המשתמשים באתר לרבות לא למטרות כלכליות או בלתי חוקיות או הפצת דואר זבל (ספאם) למשתמשים כאמור; (ט) לא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות של ביטוח חקלאי או כל צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני; (י) לא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להעביר או לקחת חלק בהעברה, השכרה או מכירה, להפיץ, לשדר, להדפיס, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, לרבות הקוד, התכנים והשירותים הכלולים בו; (יא) לא לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, לא לנצל את האתר, בכל דרך שהיא, זולת למטרה שלשמה הוא נועד; (יב) לא להתחזות לביטוח חקלאי, למשתמש אחר או לכל צד שלישי; (יג) לא לזייף או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן הכלול באתר או המסופק על ידי המשתמש או הנאסף בקשר אליו; (יד) לא להציג באופן מטעה את קשר המשתמש עם גוף או אדם אחר; (טו) להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש; (טז) לא להעתיק ו/או להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת במידע הכלול באתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים או במידע הזמין באמצעות קישורים הכלולים באתר, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי; (יז) שהינו בגיר; (יח) לא למסור את אמצעי הגישה שהוקצו לו (ככל שהוקצו) לשימושו של אחר, למעט אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב מביטוח חקלאי; (יט) לא ליצור כל קישור לאתר או לכל דף בו, למעט כמפורט בתנאי השימוש; (כ) לא להאט או לפגוע בדרך כלשהי בפעילות האתר.

4. מידע המשתמש והעלאת תוכן
4.1. המשתמש מאשר בזאת, כי כל מידע שנמסר על ידי המשתמש באמצעות האתר (לרבות נתוני הרישום) או בדרך אחרת, לרבות נתוני הרישום (לרבות בנוגע לצדדים שלישיים), וכן כל מידע הנאסף בקשר למשתמש (ולאותם צדדים שלישיים) כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות (״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו החופשי ולאחר שהובהר לו שאין עליו כל חובה חוקית למסרו.
4.2. המשתמש מאשר שהוא מורשה למסור את מידע המשתמש, לרבות מידע שימסור בעתיד או שיימסר אודותיו ממקור כלשהו לאגודה ו/או למי מטעמה (שאף הוא בגדר “מידע המשתמש”), יישמר על ידי האגודה במאגריה ו/או במאגרים של מי מטעמה. המשתמש מאשר שמידע המשתמש ישמש את האגודה כמפורט במדיניות הפרטיות ובכלל זאת לכל עניין הקשור באספקת השירותים ו/או המוצרים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, ובכלל זאת, הפקת פוליסות ביטוח, טיפול בתביעות ובבקשות שונות, שימור קשר עם לקוחות, אחסונו וטיובו של מידע המשתמש. הובהר למשתמש שהאגודה מסתייעת בצדדים שלישיים בחלק מהשירותים והמוצרים אותם היא נותנת, והוא מאשר שמידע המשתמש יימסר לצדדים שלישיים אלה. שפירוט נוסף אודות האיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש נמצא במדיניות הפרטיות והמשתמש נותן את הסכמתו אליה.
4.3. המשתמש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת בנוגע לכל מידע המשתמש בקשר אליו כי: (א) כל מידע שמסר על ידי המשתמש (לרבות ביחס לצדדים שלישיים) הינו אמיתי שלם ומדויק; בפרט, המשתמש מסכים כי במידה ויימצא כי מידע אשר נמסר על ידיו הינו שגוי או לא מדויק, בין אם השגיאה במידע זה נעשתה במודע ובין אם לאו, עלול הדבר להוביל לכך שבקשת המשתמש לקבלת שירות או מוצר כלשהו מביטוח חקלאי או צד קשור תסורב או תענה בצורה לא מדויקת או שתטופל בצורה לא נכונה, וכי ביטוח חקלאי או מי מטעמה רשאים, אך אינם חייבים, לנקוט בכל הפעולות הדרושות, לפי שיקול דעתם, על מנת לתקן את השגיאה או את אי הדיוק במידע, ולחייב את המשתמש בכל נזק או הוצאה או הפסד בקשר לכך; (ב) יעדכן בהקדם האפשרי את ביטוח חקלאי בכל שינוי במידע המשתמש; (ג) המשתמש רשאי למסור את המידע למטרות ולשימושים כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות וכי לא חלה עליו מגבלה מכוח הדין ו/או חוזה ו/או אחרת מלמסור את המידע כאמור; (ד) לא ימסור, יעלה, ישלוף, יפיץ או יפרסם כל מידע זדוני (כהגדרתו להלן); (ה) יהא האחראי הבלעדי בקשר למידע המשתמש כאמור, לרבות בקשר לשימוש במידע זה כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות; (ו) ביטוח חקלאי רשאית, אך אינה חייבת, לפקח על תהליך ואופן מסירת או איסוף מידע המשתמש, וכן רשאית מבלי שהדבר יקים לה כל חבות , לערוך, להסיר ו/או לסרב להעלות לאתר, בכל דרך שהיא, כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי מפר את תנאי השימוש או שאינו מתאים להופיע באתר.
“מידע זדוני” כולל כל מידע הכולל תכנים פוגעניים או זדוניים, ובכלל כך, תכנים: (א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ב) העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית; (ג) העלולים להפר זכויות כלשהן של אחר; (ד) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב, לרבות מכשירי קצה או מערכות המחשב הקשורות לתפעול האתר ולרבות כל סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן, רוטינות או כל תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת מחשב, לאתר או למידע בו; (ה) הכוללים מידע כוזב או מטעה; (ו) שסביר שייתפסו כתוכן אישי, כל מידע שבצנעת הפרט של אחר או תוכן הגורם להפרת חובת סודיות מול צד שלישי; ו- (ז) בלתי חוקיים או שאינם מותרים לשימוש בהתאם למטרות כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות.
4.4. באספקת מידע כלשהו, המשתמש מעניק בזאת לביטוח חקלאי ו/או לצדדים הקשורים רישיון, בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות שימוש במידע המשתמש כאמור ככל שיידרש לפי שיקול דעתם, כדי להשיג את המטרות המפורטות בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד ביטוח חקלאי או כל צד קשור בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין ופרטיות, בכל הנוגע למידע המשתמש ולשימושים בו כאמור.

5. צדדים שלישיים
המשתמש מודע לכך כי האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אשר אינם בבעלות או בשליטת ביטוח חקלאי או לשירותים (כגון פרסומות) או מוצרים אשר מסופקים על צדדים שלישיים (להלן: “אתרים או שירותים אחרים”). קישורים לאתרים או שירותים של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד ביטוח חקלאי או מי מטעמה. ביטוח חקלאי והצדדים הקשורים אינם שולטים באתרים או השירותים של אחרים ואינם מנטרים אותם, ואינם אחראים לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם. שימוש באתרים או בשירותים של אחרים עשוי להיות כפוף לתקנונים, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש החלים עליהם. ביטוח חקלאי ממליצה למשתמש, לפני כל שימוש באתרים או שירותים של אחרים, לקרוא את התנאים החלים עליהם כאמור, ובמידה ואינו מסכים לתנאי כלשהו להימנע מכל שימוש בהם. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, וביטוח חקלאי או כל צד קשור לא יישאו בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים (כהגדרתם להלן) הקשורים לכך.

6. אבטחת מידע באתר
6.1. ביטוח חקלאי נוקטת באמצעים לשמור על הפרטיות ואבטחת מידע באתר. מסמכי מדיניות הפרטיות של ביטוח חקלאי ומדיניות אבטחת המידע זמינים בקישורים המצוינים בראש תנאי השימוש. מסמכים אלו כוללים, בין היתר, פירוט אודות המידע הנמסר על ידי המשתמשים או הנאסף במסגרת השימוש באתר, את אופן השימוש במידע, מיהם המורשים לקבל מידע זה, את הסיכונים הכרוכים בפעולות אלו, ואת האמצעים בהם נוקטת ביטוח חקלאי בכל הנוגע להגנה מפני הסיכונים כאמור.
6.2. המשתמש מודע ומאשר כי על אף שביטוח חקלאי משתמשת באמצעי אבטחה כאמור, המשתמש עדיין חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט ובשירותי האתר ובכלל כך המשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של ביטוח חקלאי ולגניבת מידע ממנו או מביטוח חקלאי בכל דרך אחרת. בפרט, השימוש באתר לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשבו, במכשירו הסלולארי ו/או בכל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת האינטרנט (להלן: “ציוד קצה”). המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי ביטוח חקלאי לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה זו. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה של ווירוסים לאתר או למערכות המחשב הקשורות אליו.

7. אחריות ושיפוי
7.1. השימוש באתר, לרבות בכל הנוגע למסירת או איסוף מידע המשתמש כמפורט בתנאי השימוש, הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
7.2. ביטוח חקלאי והצדדים הקשורים, לא יישאו בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט (להלן ביחד: “נזקים”), הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאתר או למידע בו, ובכלל כך כל נזק שיגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות, אי דיוקים, השמטות, התיישנות, חוסר עדכון, השמטה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירסים כלשהם (לרבות כל נזק למכשיר הקצה של המשתמש), נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית הנוגעים, לאתר למידע בו, או לשירותים והמוצרים המופיעים באתר או לשירותים והמוצרים של ביטוח חקלאי או הצדדים הקשורים ו/או בקשר לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות, לרבות פוגעת ו/או בלתי חוקית, של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. בפרט, ביטוח חקלאי והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו בקשר עם תחולת המסמכים הנוספים (כהגדרתם לעיל) והיותם גוברים על כל תנאי סותר הכלול באתר או במידע (לרבות במסמכים הזמינים להורדה באתר).
7.3. המשתמש מודע ומסכים לכך כי השימוש באתר מותנה בתקשורת זמינה באמצעות האינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל החיובים שונים מצד ספק התקשורת, שעשויים להיגבות בגין הצורך בתקשורת אינטרנט בעבור השימוש באתר, לרבות במקרה של חריגה ממסגרת הצריכה של המשתמש, וביטוח חקלאי או הצדדים הקשורים לא יישאו באחריות או יחובו בחובה כלשהי בקשר לנזקים בהקשר זה. ביטוח חקלאי והצדדים הקשורים לא יישאו באחריות כלשהי לנזק שעלול להיגרם עקב הפסקת השירותים או זמינות האתר, לרבות עקב עבודות תחזוקה, בין אם ניתנה עליהם הודעה למשתמש ובין אם לאו. המשתמש מבין ומסכים כי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.
7.4. בשום מקרה האחריות הכוללת של ביטוח חקלאי וכל הצדדים הקשורים לכל הנזקים, באופן מצטבר, בקשר לשימוש באתר או תנאי שימוש אלה לא יעלו על הסכום ששולם על ידי המשתמש, אם בכלל, בתמורה לגישה לאתר. במידה ותנאי זה אינו מותר בדין, היקף האחריות המצטבר של ביטוח חקלאי וכל הצדדים הקשורים כאמור, לא יעלה על הסכום המינימלי המותר על פי הדין.
7.5. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את ביטוח חקלאי ו/או מי מהצדדים הקשורים ו/או כל מי מטעמם, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש או מהפרה בדרך אחרת כלשהי של תנאי השימוש או מהפרה של הדין על ידי המשתמש.

8. זכויות קנייניות
8.1. בין ביטוח חקלאי למשתמש, האתר, לרבות כל המידע שבו (למעט מידע המשתמש בכפוף לרישיון שניתן במסגרת תנאי השימוש) וכל השירותים או המוצרים הכלולים בו או הניתנים בקשר אליו, הינו רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי, וביטוח חקלאי היא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר לאתר כאמור. האתר על כל המידע בו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, למעט כפי שהותר לו במסגרת הרישיון הכלול בתנאי שימוש ובכפוף לתנאיהם.
8.2. המשתמש נותן לביטוח חקלאי בזה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע המשתמש ומידע אחר אודותיו המפורט במדיניות הפרטיות יצירת עיבודים סטטיסטיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע המשתמש שנמסר על ידי המשתמש או הנאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי השימוש, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: “מידע סטטיסטי”). מבלי לגרוע מהאמור, בין ביטוח חקלאי למשתמש, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי, וביטוח חקלאי הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר למידע הסטטיסטי. ביטוח חקלאי תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך ליתן הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לביטוח חקלאי, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

9. שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש
9.1. ביטוח חקלאי רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי ליתן כל הודעה למשתמש, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר או השירות הניתן במסגרתו ו/או כל חלק מהם ו/או לחסום את הגישה לאתר, כולה או חלקה, למשתמשים מסויים או לכולם ו/או לשלול לצמיתות או באופן זמני כל רישיון או זכות המוענת למשתמש במסגרת תנאי השימוש בקשר לאתר.
9.2. ביטוח חקלאי רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר. מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו מיד לתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, כל גישה או שימוש באתר ע”י המשתמש, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. ביטוח חקלאי מפצירה במשתמשים לעקוב אחר העדכונים לתנאי השימוש, בין היתר, באמצעות ביקור בדף זה או דף מדיניות הפרטיות ודף אבטח המידע באופן תדיר ולפני כל שימוש באתר.

10. שירות לקוחות ופרטי יצירת קשר בכל מקרה של שאלה בנושא תנאי השימוש או האתר המשתמש מוזמן ליצור קשר עם מחלקת השירות של ביטוח חקלאי שפרטיה מופיעים באתר.

11. דין, שיפוט ושונות
11.1. הדין החל על תנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש, הסכסוך יתברר בבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד (ולא תהא סמכות שיפוט לכל בית משפט אחר).
11.2. אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל שלא בוטלו ו/או צומצם על ידי הערכאה השיפוטית כאמור.
11.3. ביטוח חקלאי רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.
11.4. המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש בכתב על-ידי הדפסתם או שמירת עותק מהם, ומוותר בזאת על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.