ביטוח עסקי

מעסק קטן ועד מועצה אזורית - אנו יודעים להגן על בתי עסק וארגונים גם בשגרה וגם כשאירועים לא צפויים מתרחשים. לא משנה כמה אנו מתכננים ומתכוננים, יש נסיבות שלעיתים אינן בשליטתנו ולקראתן אנו והעסק שלנו חייבים להיות מוכנים.

פעולות מהירות לשירותך

ביטוח עסקי

סל פתרונות וכיסויים רחב ומותאם לעסקים שונים ולפי סיכונים
פוליסה המיועדת למגזר הפרטי ומעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בתי עסק.
הכיסוי בגין אבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי, הנגרמים לרכוש / נכסים בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו, מסיבה כלשהי במשך תקופת הביטוח ובהתאם לסייגים לחבות המבטח.

הכיסויים העיקריים:

 • אבדן/נזק לרכוש
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • אבדן רווחים
 • סיכוני טרור (מעל מס רכוש)
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים ורכוש בהעברה
 • שבר מכני

 

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

ביטוח בתי עסק

פוליסה המעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בית העסק.

הכיסויים העיקריים:

 • תכולת ומבנה בית העסק
 • אובדן רווחים והכנסות
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי
 • רכוש בהעברה וביטוח כספים
 • מערכות מחשוב וציוד אלקטרוני

בתי קירור

פוליסה המעניקה כיסוי עבור נזקים הנגרמים לבתי קירור ולמלאי המאוחסן בהם.

הכיסויים העיקריים:

 • אבדן/נזק לרכוש
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • נזק עקיף למלאים בקירור
 • סיכוני טרור (מעל מס רכוש)
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים ורכוש בהעברה
 • שבר מכני

שבר מכני

פוליסה המעניקה כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי, המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח בכל מצב שהוא, לרבות בפעולה או במנוחה, בתהליך של פירוק והרכבה או הצבה מחדש לשם ניקוי, תיקון, שיפוץ כללי, והנובע מכל סיבה שלא הוחרגה במפורש בפוליסה זו.

ניתן לרכוש הרחבה לביטוח אבדן תוצאתי משבר מכני המעניק כיסוי מפני הפסד כספי, הנובע מהשבתה מלאה או חלקית של הייצור בעסקו של המבוטח עקב נזק פיזי לרכוש או חלק ממנו.

מועצות אזוריות

פוליסה המעניקה כיסוי למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת מועצה אזורית. 
הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים ומהרחבות מיוחדות שחלקן ניתנות לרכישה באופן בודד לפי בחירת המבוטח.

הכיסויים העיקריים:

 • אבדן/נזק לרכוש
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • סיכוני טרור (מעל מס רכוש)
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים ורכוש בהעברה
 • שבר מכני

רכוש בהעברה
פוליסה המעניקה כיסוי מפני אבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי, שאירעו למטען בעת הובלה באמצעות כלי מוביל במכולה נעולה ו/או בתא מטען סגור ונעול כהלכה.